Konkurs „Mam talent dziennikarski”

maj 5, 2017 w Aktualności, Konkursy inne
Konkurs „Mam talent dziennikarski”

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w ramach międzynarodowego projektu współpracy  o nazwie „Młodzieżowa Akademia Komunikacji” organizuje, wspólnie z innymi lokalnymi grupami działania, konkurs „Mam talent dziennikarski”. W projekcie współpracy uczestniczyć będzie łącznie 129 osób z 11  lokalnych grup działania z Polski i Czech.

W wyniku przeprowadzonego Konkursu Powiatowego, wyłonione zespoły gimnazjalistów (po dwie osoby z każdej gminy), wezmą udział w bezpłatnych piętnastodniowych polsko-czeskich warsztatach dziennikarskich organizowanych w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz w kraju morawsko – śląskim w Czechach. Warsztaty odbędą się w czasie wakacji letnich 2017 roku.  Uczestnicy przygotowywać będą filmowe materiały dziennikarskie, audycje radiowe, dokumentację fotograficzną oraz nowe formy multimedialne.

Planowany harmonogram warsztatów:

Dzień zerowy – przyjazd uczestników 1 dzień przed warsztatami na miejsce warsztatów prowadzonych przez partnerów projektu z Pomorza Zachodniego w dniu 13.08.2017 roku.

1 – 5  – (14 – 19.08.2017 r.) Pierwszego dnia uczestnicy zostaną podzieleni na 3-4 reprezentatywne grupy.

Poinformowani będą o programie warsztatów oraz zostaną im przydzielone zadania tematyczne (specjalizacje), które będą realizować w kolejnych dniach.

6 – 10 dzień (19 – 24.08.2017 r.) Przyjazd uczestników do miejsca warsztatowego w Czechach, zakwaterowanie oraz zajęcia warsztatowe c.d..

11 – 15  dzień (24 – 29.08.2017 r.) Przyjazd uczestników projektu do miejsca warsztatów na terenie województwa lubuskiego, zakwaterowanie oraz zajęcia c.d.. Zakończenie warsztatów.

16 dnia wieczorem (30.08) ok. 18.00 powrót uczestników do domów.

Wyłonienie uczestników ze szkół – KONKURS POWIATOWY

 1. Termin konkursu – od 5 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r.
 2. Grupą docelową Konkursu jest młodzież w wieku gimnazjalnym (14-15 lat), zamieszkała na terenach wiejskich Powiatu Goleniowskiego.
 3. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich Powiatu Goleniowskiego.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń, o którym mowa w pkt. 2-3, który nadeśle:
 • kartę zgłoszeniową uczestnictwa w Konkursie, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,
 • pracę spełniającą zasady Konkursu określone w § 6 Regulaminu,
 • oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów, zawierające zgodę na udział dziecka w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, które stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu,
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego dowodu osobistego lub gotowości wyrobienia dowodu osobistego, podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów Uczestnika Konkursu, które stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu,
 • potwierdzenie woli Uczestnika Konkursu w kwestii uczestniczenia w polsko – czeskich warsztatach w okresie 13-29.08.2017 r. w przypadku wygrania w Konkursie oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w warsztatach, które stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu,
 • oświadczenie Uczestnika Konkursu o prawach autorskich i prawie do wykorzystania przez LGD nadesłanej pracy na cele Konkursu, stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu.

Kandydaci powinni interesować się dziennikarstwem oraz posiadać umiejętności i szczególne uzdolnienia w zakresie tworzenia różnych form multimedialnych w postaci prezentacji multimedialnych, stron internetowych, blogów, fotoreportaży, lub tworzenia audycji radiowych, krótkiego filmu.

I etap –  zgłaszanie prac na Konkurs

 1. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe.
 2. W ramach Konkursu zgłaszać należy prace o tematyce związanej z obszarem Powiatu Goleniowskiego. Prace mogą dotyczyć aspektów historycznych, gospodarczych, mogą być związane np. z kulturą, rozwojem, mieszkańcami. Ich związek z tematyką regionu, w którym Uczestnik mieszka, może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy, różnorodny, szeroko pojęty.
 3. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać pracę/prace własnego autorstwa Uczestnika w jednej
  z następujących form:
 • film, w tym fabularny, dokumentalny i inne formy (format AVI, nagrany na płycie CD lub DVD),
 • audycja radiowa, wywiad radiowy (format MP3, nagrana na płycie CD lub DVD),
 • multimedia (prezentacja PowerPoint, strona internetowa, blog, fotoreportaż; jedna z form nagrana na płycie CD lub DVD),

przy czym Uczestnik musi zdążyć zaprezentować wykonaną na potrzeby Konkursu pracę podczas II etapu Konkursu –  oceny –  w ciągu 7 minut.

II  etap –  ocena – rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi Kandydatami, autoprezentacja.

Suma punktów uzyskanych (gdzie są kryteria przyznawania punktów) przez danego Uczestnika w wyniku weryfikacji prac nadesłanych w ramach Konkursu – I etap i liczby punktów uzyskanych na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami (autoprezentacji) oraz pisemnego testu wiedzy na temat Organizatora i MAK, składających się na II etap Konkursu, będą prowadziły do jego ostatecznego rozstrzygnięcia i wyłonienia Laureatów Konkursu.

Dla każdej gminy z obszaru LGD (Powiatu Goleniowskiego) mamy zarezerwowane 2 miejsca (łącznie 12 miejsc).

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów z dopsikiem skrytka pocztowa 198 lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia miejszczącej się w Bramie Wolińskiej, na IV piętrze, w Goleniowie

Koordynatorem działań z ramienia LGD i osobą do kontaktu jest Pan Łukasz Wójcik tel. 504 062 884 ; e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl

W załączeniu regulamin konkursu „Mam talent dziennikarski”

Regulamin konkursu MAK
Załącznik nr 2 Karta zgłoszenia MAK
Załącznik nr 7 Karta oceny karta podsumowująca


Więcej wiadomości