Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poniższe zagadnienia opracowane zostały na podsatwie zmienionego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które weszło w życie 3 września 2016 roku.

Pismo ARiMR – pytania i odpowiedzi – plik .pdf do pobrania (1,38 MB)
Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (aktualizacja 24.03.2017) – plik .pdf do pobrania (2 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. podejmowania działalności gospodarczej (dot. podjęcia działalności gospodarczej w zakresie nauki jazdy) oraz w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – plik .pdf do pobrania (331 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. projektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, którego wnioskodawcą jest Stowarzyszenie – plik .pdf do pobrania (306 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. podejmowania / rozwijania działalności gospodarczej oraz zasad ustalania przez LGD wysokości kwoty pomocy w przypadku operacji planowanych do realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych, w których pomoc udzielana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych – plik .pdf do pobrania (510 kB)
Wyjaśnienia MRiRW dot. sposobu oceny dokumentacji dotyczącej wyboru operacji dokonanego w LGD przez samorząd województwa – plik .pdf do pobrania (2MB)
Pismo ARiMR w sprawie zawieszenia działania generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 – plik .pdf do pobrania (202 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. konieczności posiadania numerów identyfikacyjnych przez grantobiorców wnioskujących o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego – plik .pdf do pobrania (244 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. możliwości pozyskania przez organizacje pozarządowe środków z jednostek samorządu terytorialnego – plik .pdf do pobrania (167 kB)

Środki transportu
Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środki transportu – plik .pdf do pobrania (348 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. środków transportu – plik .pdf do pobrania (456 kB)
Wyjaśnienia dot. wózków widłowych – plik .pdf do pobrania (804 kB)

Drogi lokalne
Zapytanie dotyczące zakresu kwalifikowalności dróg lokalnych w poddziałaniu 19.2 – plik .pdf do pobrania (156 kB)
Odpowiedź ARiMR dotyczące zakresu kwalifikowalności dróg lokalnych – plik .pdf do pobrania (148 kB)

Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
Wyjaśnienia ARiMR dot. miejsc pracy – plik .pdf do pobrania (216 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. wielkości przedsiębiorstwa – plik .pdf do pobrania (660 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. ubezpieczenia w KRUS i okresu prowadzenia działalności – plik .pdf do pobrania (1,01 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. tzw. samozatrudnienia – plik .pdf do pobrania (176 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. wynajmu hali magazynowej – plik .pdf do pobrania (1,45 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. stajni dla koni – plik .pdf do pobrania (1,08 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. realizacji biznesplanu – plik .pdf do pobrania (164 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. realizacji operacji metodą „zaprojektuj i wybuduj” – plik .pdf do pobrania (89 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu usługi polegającej na utworzeniu strony internetowej – plik .pdf do pobrania (683 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. możliwości uzyskania wsparcia na budowę warsztatu samochodowego – plik .pdf do pobrania (796 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. prowadzenia działalności gospodarczej z kodem PKD 46.21.Z – plik .pdf do pobrania (209 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. podejmowania działalności gospodarczej – plik .pdf do pobrania (205 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. podejmowania działalności gospodarczej 2 – plik .pdf do pobrania (224 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. podejmowania działalności gospodarczej 3 – plik .pdf do pobrania (1 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. podejmowania działalności gospodarczej 4 – plik .pdf do pobrania (252 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. podejmowania działalności gospodarczej 5 – plik .pdf do pobrania (367 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. podejmowania dizałalności gospodarczej 6 – plik .pdf do pobrania (3 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. łączenia pomocy de minimis – plik .pdf do pobrania (253 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. budowy domków turystycznych, zakupu sprzętu ogrodniczego oraz prowadzenia szkółki roślin – plik .pdf do pobrania (321 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. dofinansowania inwestycji budowlanej planowanej do realizacji w związku ze świadczeniem usług turystycznych – plik .pdf do pobrania (398 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. podejmowania działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży pojazdów używanych i założenia firmy transportowej – plik .pdf do pobrania (1 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. stosowania przepisów ustawy PZP w kontekście zakresu „rozwój działalności gospodarczej” – plik .pdf do pobrania (171 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu używanego środka transportu, wypłaty środków finansowych oraz zmiany ceny wydatków – plik .pdf do pobrania (1 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 – plik .pdf do pobrania (284 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 2 – plik .pdf pobrania (223 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 3 – plik .pdf do pobrania (310 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. decyzji środowiskowej – plik .pdf do pobrania (1 MB)
Wyjaśnienia MRiRW dot. tytułu prawnego do nieruchomości na podejmowanie działalności gospodarczej – plik .pdf do pobrania (388 kB)
Wyjaśnienia MRiRW dot. protestu beneficjenta składanego za pośrednictwem LGD do zarządu województwa – plik .pdf do pobrania (2 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. warunku niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – plik .pdf do pobrania (282 kB)

Jednostki sektora finansów publicznych
Wyjaśnienia ARiMR dot. kosztów niekwalifikowalnych – plik .pdf do pobrania (196 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. postępowania przetargowego – plik .pdf do pobrania (188 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. budynku OSP – plik .pdf do pobrania (892 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. wkładu własnego – plik .pdf do pobrania (664 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. zasad ustalania wysokości kwoty pomocy – plik .pdf do pobrania (514 kB)

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
Wyjaśnienia ARiMR dot. limitu środków finansowych w zakresie poddziałania 19.3 – plik .pdf do pobrania (205 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. limitu środków finansowych dla poddziałania 19.3 – plik .pdf do pobrania (118 kB)

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Wyjaśnienia MRiRW dot. postanowień umowy ramowej – plik .pdf do pobrania (2 MB)
Wyjaśnienia MRiRW dot. logotypów, harmonogramu oraz zestawienia finansowego LGD – plik .pdf do pobrania (281 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. przeksięgowań operacji w ramach poddziałania 19.4 – plik .pdf do pobrania (203 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. zatrudnienia – plik .pdf do pobrania (321 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w poddziałaniu 19.4 – plik .pdf do pobrania (441 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. zasad sporządzania Informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 – plik .pdf do pobrania (219 kB)