Rozpoczynamy prace nad przygotowaniem NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) dla obszaru działalności LGD, to jest gmin Goleniów, Osina, Przybiernów, Stepnica, Nowogard, Maszewo.
Przed nami warsztaty, konsultacje mające na celu jak najlepsze zdiagnozowanie potencjału obszaru, potrzeb mieszkańców i określenie działań, które będziemy realizować w przyszłości dzięki pozyskiwanym funduszom, w tym głównie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023 – 2027. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces planowania strategicznego, do zgłaszania swoich potrzeb, pomysłów, spostrzeżeń.
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego zwana dalej „LSR” zostanie przygotowana przez Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego z udziałem lokalnej społeczności. W procesie tworzenia strategii zaangażowanie mieszkańców ma służyć efektywniejszemu, bardziej wiarygodnemu i pełniejszemu przygotowaniu LSR. Na potrzeby tworzenia LSR oraz zapewnienia oddolnego charakteru dokumentu Stowarzyszenie zorganizuje po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych objęciem LSR. Spotkania odbywać się będą zgodnie z harmonogramem. Konsultacje odbędą się przy udziale lokalnej społeczności, a ich tematyka będzie dotyczyła w szczególności analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń a także analizie potrzeb mieszkańców, innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia a także partnerstwa w realizacji LSR (wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów). W trakcie spotkań zostanie wykorzystana metoda burzy mózgów, aby uzyskać odpowiednio dużo elementów mogących znaleźć się w ostatecznej wersji LSR. Spotkania poświęcone będą również analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Podczas spotkań Stowarzyszenie będzie rozpowszechniało wśród uczestników informację o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz o współfinansowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mając na uwadze partycypacyjny charakter opracowania LSR, a więc uczestnictwo różnych grup społecznych w procesie tworzenia LSR zaangażujemy przedstawicieli wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. sektora społecznego, publicznego, gospodarczego, gdzie na każdym etapie pisania strategii będą brali udział członkowie Stowarzyszenia oraz lokalna społeczność z różnych sektorów. Kolejnym etapem będzie agregacja wyników wszystkich spotkań poprzez kolejne rangowanie. Finalnie opracowana będzie macierz SWOT, zdiagnozowane zostaną problemy i wskazane cele. Ostateczna wersja strategii będzie uwzględniała zgłoszone uwagi. Należy podkreślić, że przygotowywanie strategii ma na celu z jednej strony osiągnięcie spójności wymaganej od tego typu dokumentu, a z drugiej uwzględnienie potrzeb lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Dodatkowo mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez składanie propozycji do analizy SWOT, celów LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia. Informacja o planowanych do realizacji spotkaniach będzie rozpowszechniana za pomocą strony internetowej Stowarzyszenia, portali społecznościowych (Facebook), mailowo do wszystkich członków Stowarzyszenia.
Przy tworzeniu LSR wykorzystane zostaną również:
• Doświadczenie członków oraz kadr LGD uczestniczących w realizacji LSR
• Wyniki badań własnych i ewaluacji LSR
• Dane pozyskane ze źródeł statystyki publicznej
• Materiały uzyskane w wyniku konsultacji ze społecznością lokalną
Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w zakresie planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR.
Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania  Termin spotkania Program spotkania
Goleniów Goleniów (Sala nr 117 w  Urzędzie Gminy i Miasta) pl. Lotników 1,
72-100 Goleniów
28.09.2022

godz. 14.00-16.00

1. Rejestracja uczestników spotkania                          2. Powitanie uczestników                                              3. Wprowadzenie uczestników w tematykę spotkania  4. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego wraz z informacją o źródłach finansowania                                                                5. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju                                                        6.Przerwa                                                                      7. Analiza celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027                                                                    8. Dyskusja                                                                  9. Podsumowanie i zakończenie spotkania
Przybiernów Przybiernów (Ośrodek Kultury w Przybiernowie), ul. Bolesława Chrobrego 64d, 72-110 Przybiernów 06.09.2022

godz. 14.00-16.00

Nowogard Nowogard (Urząd Miejski) Plac Wolności 1,
72-200 Nowogard
15.09.2022

godz. 14.00-16.00

Maszewo Maszewo (Ośrodek Kultury i Sportu) ul. Szkolna 1A, 72-130 Maszewo 07.09.2022

godz. 14.00-16.00

Osina Osina (świetlica wiejska w Osinie) Osina 62,
72-221 Osina
12.09.2022

godz. 14.00-16.00

Stepnica Stepnica (Urząd Miasta i Gminy) ul. T. Kościuszki 4,
72-112 Stepnica
02.09.2022

godz. 9.00-11.00