Promuj swoje umiejętności, promuj swoje pomysły!

Jak założyć stowarzyszenie?

 
ngo_pl W Polsce prawo do swobodnego zrzeszania się jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, jest prawem zagwarantowanym konstytucyjnie. Zgodnie z tym prawem, wszyscy mamy możliwość by realnie uczestniczyć w życiu publicznym.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Cele stowarzyszenia mają służyć szeroko pojmowanym celom społecznym (kulturalnym, oświatowym, ochronie środowiska itd.). Jeśli więc nasze stowarzyszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą, to musimy pamiętać, że dochód z tej działalności może być przeznaczony tylko na realizację jego celów statutowych, a nie do podziału pomiędzy jego członków. (Np. poprzednie prawo o stowarzyszeniach, z 1933 r. wykluczało w ogóle prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie.)

Przynależność do stowarzyszenia jest dobrowolna. Nikogo nie możemy zmusić by został jego członkiem. Stowarzyszenie samo decyduje o swoich sprawach. Czasami decyzję podejmują wszyscy jego członkowie, czasami wybrane przez nich organy. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem trwałym, chodzi o to, że istnieje ono tak długo jak długo istnieje cel dla którego je powołano. Wszelkie zmiany osobowe jego członków nie mają wpływu na jego trwałość pod warunkiem, że liczba członków wynosi co najmniej 15 osób. Stowarzyszenie posiada również zdolność sądową i zdolność procesową, czyli posiada prawo do wszczęcia postępowania sądowego oraz brania udziału w już toczącym się postępowaniu.
Jeżeli po tej bardzo krótkiej charakterystyce stowarzyszenia dojdziemy do wniosku, że właśnie o to nam chodzi to musimy zająć się procedurą zakładania tego zrzeszenia.
Przede wszystkim by założyć stowarzyszenie musimy zebrać 15 osób. Jest to konieczne minimum. Ustawa o stowarzyszeniach podaje pewne wymogi co do tych osób. Mianowicie muszą to być obywatele polscy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawa publiczne. Analogicznie więc mogą to być zrównani w tym względzie z obywatelami polskimi cudzoziemcy. Pozostali cudzoziemcy (np. nie posiadający obywatelstwa polskiego), a także osoby małoletnie (które nie ukończyły 18 lat) mogą tylko przystępować do już istniejących stowarzyszeń.
Zatem gdy zbierzemy owe 15 osób musimy:

 • – uchwalić statut naszego stowarzyszenia
 • – oraz wybrać komitet założycielski.

Podstawą działania powoływanego przez nas stowarzyszenia, poza ustawą o stowarzyszeniach, jest właśnie statut. Powinniśmy się więc dobrze zastanowić co tam napiszemy. Statut powinien zawierać nazwę stowarzyszenia, – teren jego działania oraz siedzibę. Musimy w nim wymienić cele, dla których się zrzeszamy, a także sposoby ich realizacji, musimy wskazać sposób nabywania i utraty członkostwa. Statut musi mówić o władzach stowarzyszenia i wszystkim co ich dotyczy (o tym jak je powołujemy, jakie będą miały kompetencje, w jaki sposób stowarzyszenie będzie reprezentowane na zewnątrz, w jaki sposób będą zaciągane zobowiązania oraz w jaki sposób ulegnie rozwiązaniu stowarzyszenie. Trzeba również wskazać zasady zmiany statutu (musimy wiedzieć, że każda zmiana statutu po rejestracji stowarzyszenia, wymaga zawiadomienia o tym sądu rejestrowego).
Po uchwaleniu statutu wybieramy komitet założycielski.
Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, protokołem z wyboru komitetu założycielskiego, oraz informacją o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia (wszystkie te dokumenty musimy złożyć w dwóch egzemplarzach, a statut w czterech)
Lista założycieli powinna zawierać imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli. Ponadto trzeba dołączyć oświadczenia tychże osób stwierdzające, że są obywatelami polskimi, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz przysługują im prawa publiczne.
Gdy już to wszystko zrobimy, musimy czekać na postanowienie sądu. Sądem rejestrowym jest sąd wojewódzki właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.
Sąd rejestrowy musi wydać rozstrzygnięcie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Może się zdarzyć, że sąd rejestrowy będzie potrzebował więcej informacji. Wyznaczy więc posiedzenie wyjaśniające i wezwie uczestników postępowania rejestrowego. Jednak możemy być pewni, że jeżeli nasze stowarzyszenie spełnia wymogi przewidziane przez prawo to zostanie zarejestrowane. Po zbadaniu tych okoliczności sąd wydaje postanowienie o jego zarejestrowaniu. Jednak nasze stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może podjąć działalność dopiero z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu. Co to oznacza? Otóż musimy wiedzieć, że chodzi tu o upływ terminu do wniesienia środka odwoławczego (jest to okres wynoszący co najmniej 3 tygodnie od doręczenia postanowienia). Dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia stowarzyszenie zostaje wpisane do rejestru stowarzyszeń. O fakcie tym zostajemy poinformowani przez sąd rejestrowy. Wiadomość ta dociera również za pośrednictwem sądu rejestrowego do organu nadzorującego. Aktualnie jest to Starosta. Nadzór wykonywany jest zgodnie z kryterium legalności tzn. zgodności działalności stowarzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Jest to jedyne kryterium nadzoru. Wszelkie decyzje na wniosek organu nadzorującego podejmuje sąd.
Tak więc, właśnie założyliśmy stowarzyszenie. Jest zarejestrowane, posiada więc osobowość prawną i może rozpocząć działalność. Zwołujemy pierwsze walne zebranie członków, jest to zebranie inauguracyjne. Najlepiej przygotować porządek obrad tego zebrania, wypunktować w nim jakie sprawy i w jakiej kolejności będą podnoszone. W zebraniu tym biorą udział założyciele stowarzyszenia, a także inne osoby pragnące do niego przystąpić. Ich przystąpienie do stowarzyszenia może być uzależnione od podpisania deklaracji członkowskiej. Sprawy te musi rozstrzygać statut. Musimy pamiętać, że trzeba wybrać władze naszego stowarzyszenia; prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżenskiego ? (nie koniecznie ? trzymajmy się statutu), oraz wszelkich innych komisji przewidzianych przez statut. W ciągu 1 miesiąca od wyboru zarządu ma on obowiązek zawiadomić sąd rejestrowy i organ nadzorujący o swoim składzie i danych osobowych swoich członków, a także wskazać adres siedziby stowarzyszenia.

JESZCZE RAZ – KONKRETNIE
1. Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. 
2. Na zebraniu założycielskim członkowie podejmują uchwały o: powołaniu organizacji, wyborze komitetu założycielskiego (art. 9), uchwaleniu statutu (art. 10), mogą też wybrać zarząd i komisję rewizyjną.
3. Następnie komitet założycielski składa wniosek (razem z wymaganymi załącznikami) o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS. Więcej o rejestracji w KRS ? czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/342824
Po odbyciu zebrania założycielskiego stowarzyszenia, musimy złożyć wniosek rejestracyjny do KRS. Obowiązek ten należy do komitetu założycielskiego,  w związku z tym musi on wypełnić właściwe formularze oraz przygotować wymagane dokumenty i załączniki (np. statut, uchwały). 
Wniosek o rejestrację w KRS składa się z:
1. urzędowych formularzy – tutaj czytaj z jakich:  http://www.ngo.pl/x/370209

Więcej o tym jak przebiega rejestracja nowego stowarzyszenia (nowej organizacji) w KRS czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/370190
AD 1. Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w KRS składa na urzędowych formularzach:

 • KRS-W20 ? formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia ? jego nazwy, siedziby itd.
 • KRS-WK ? służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu (na jednym formularzu KRS-WK możemy wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli do zarządu wybraliśmy np. cztery osoby to wypełniamy dwa takie formularze dla zarządu)
 • KRS-WK ? służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej (na jednym formularzu KRS-WK możemy wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli do komisji rewizyjnej wybraliśmy np. trzy osoby to wypełniamy dwa takie formularze dla komisji)
 • KRS-WF ? służy do zgłoszenia informacji o osobach wchodzących w skład komitetu założycielskiego (składamy ten formularz tylko wtedy, gdy rejestrujemy stowarzyszenie, które na zebraniu założycielskim nie wybrało władz)
 • KRS-WM ? służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców; składamy go tylko wtedy, gdy organizacja ma zapisaną w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń; jeśli stowarzyszenie ma zapisaną w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale chce tę działalność rozpocząć w późniejszym czasie, to tego formularza nie składa ? tylko gdy Stowarzyszenie chce prowadzić działalność gospodarczą ? osobiście odradzam.

O tym, gdzie dostępne są formularze czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/370191.
Formularze dostępne są:

Nie ma obowiązku używania oryginalnych, barwnych formularzy. Możemy też użyć formularzy, które skserujemy lub wydrukujemy, np. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Przykłady wypełnionych formularzy znajdziesz tutaj: /x/377875

PUSTE FORMULARZE POTRZEBNE NOWOREJESTRUJĄCEMU SIĘ STOWARZYSZENIU

PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY

KRS-W20? formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia ? nazwy, siedziby, celu działania, itd.

KRS-W20

KRS-WK? służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu. Za pomocą tego formularza zgłszamy również informację o sposobie reprezentacji stowarzyszenia – cytujemy za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje stowarzyszenie. Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK, wypełnia się go trochę inaczej.

KRS-WK (zarząd)
KRS-WK (kolejne osoby w zarządzie)

KRS-WK ? służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru – komisji rewizyjnej. Podajemy informację o osobach wchodzących w skład tego organu bez podawania ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK.

KRS-WK (komisja rewizyjna)

KRS-WM? służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców ? składamy go tylko wówczas, gdy stowarzyszenie w statucie ma zapisaną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń.

KRS-WM

KRS-WF – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego.

KRS-WF (komitet założycielski)

 

Formularz podstawowy (KRS-W20) służy do zgłoszenia głównej treści wniosku, a więc wpisuje się w nim (zgodnie ze wskazaniami w polach formularza):

 1. nazwę i wydział sądu
 2. rodzaj dokonywanej rejestracji (może to być np. zarejestrowanie albo przerejestrowanie z innego rejestru)
 3. określenie formy prawnej organizacji (np. stowarzyszenie lub fundacja)
 4. adres do korespondencji i ewentualnie dane pełnomocnika procesowego
 5. zasadniczą treść zgłoszenia (np. powstanie organizacji i przyjęcie statutu lub dokonanie zmiany statutu, siedziby)
 6. informacje o formularzach załączników i dokumentach

Na pierwszej stronie formularza podstawowego znajduje się krótka instrukcja, zgodnie z którą trzeba go wypełnić. Działając zgodnie z instrukcją unikniemy błędów, i tak:

 • Formularz trzeba wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo, lub odręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
 • Trzeba wypełniać tylko pola jasne.
 • Wszystkie pola, których nie wypełniamy (nieważne z jakich przyczyn) należy przekreślić (najlepiej przekreśleniem ukośnym przez całą rubrykę, tak aby było jasne, że kreska nie została postawiona przypadkiem),
 • W polach, w których istnieje możliwość wyboru, trzeba wstawić znak X w jednym z kwadratów (chyba, że instrukcja pod polem informuje, że, w przypadku gdy zawartość pola w ogóle nie dotyczy organizacji, pole trzeba przekreślić).

Bardzo ważną zasadą jest przekreślanie pól niewypełnionych, o czym często się zapomina. Brak przekreślenia będzie informacją, że organizacja zapomniała wpisać właściwą treść. Formularze muszą być wypełnione czytelnie (stąd zasada drukowanych liter), a także właściwie podpisane.
Na kolejnych stronach formularzy, przy poszczególnych polach, też mogą znajdować się dodatkowe instrukcje, np. ?W przypadku, gdy podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców, pole oznaczone numerem 33 należy przekreślić.”
O tym, jakie dokumenty załącza sie do wniosku czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/370212
Do wniosku o rejestrację stowarzyszenia załączamy:

 • statut stowarzyszenia ? dwa egzemplarze, podpisane przez komitet założycielski;
 • protokół z zebrania założycielskiego ? dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania;
 • lista członków założycieli (zawierająca imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL, własnoręczny podpis. Uwaga! W nagłówku listy warto dodać informacje, że wszyscy członkowie założyciele spełniają warunki wymienione w ustawie, w ten sposób osoby podpisujące się na liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków ustawy) ? dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania;
 • podjęte na zebraniu uchwały ? wszystko w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania (uchwały: o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze komitetu założycielskiego; także uchwałę o wyborze zarządu i uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej, jeśli takie uchwały podjęliśmy);

dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru (składamy go tylko wtedy, gdy zgłaszamy jednocześnie wpis działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców), o tym, czy stowarzyszenie płaci za wpis czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/370213.
Na mocy art. z art. 17 ust 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do KRS jest wolne od opłat sądowych i stowarzyszenie nie powinno płacić za rejestrację w KRS.
Stowarzyszenie wnioskujące o wpis do KRS musi jednak liczyć się z opłatami za:

 • wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS (czyli jeśli rejestruje działalność gospodarczą), opłata = 1000 zł;
 • ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (czyli jeśli rejestrują się w rejestrze przedsiębiorców, ponieważ chce prowadzić działalność gospodarczą); opłata = 500 zł; sąd nie może zwolnić z opłaty za ogłoszenie w MSiG.

Tak więc rejestracja stowarzyszenia, które nie rejestruje działalności gospodarczej powinna być bezpłatna. A rejestracja stowarzyszenia, które rejestruje jednocześnie działalność gospodarczą będzie kosztowała 1500 zł (1000 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców + 500 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). O opłatach za rejestrację nowej organizacji w KRS czytaj także tutaj: /x/370195.
Jeśli jednak KRS zażąda wniesienia opłaty za rejestrację w KRS to możemy wnioskować o zwolnienie z tej opłaty na mocy ustawy o kosztach sądowych. Więcej o wniosku o zwolnienie z opłaty za wpis można znaleźć tutaj: /x/370197.

Jeśli stowarzyszenie rejestruje równocześnie działalność gospodarczą składa dodatkowo:

 • wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania fundacji uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu;
 • wniosek o wpis w rejestrze REGON (druk RG-1);
 • zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika US; do NIP-2 trzeba dołączyć umowę/dokument umożliwiającą korzystanie z lokalu w którym jest siedziba (może to być np. umowa użyczenia lokalu);
 • zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (o ile chce od razu zatrudniać pracowników).

KRS, niezwłocznie po zarejestrowaniu organizacji  (najdalej w ciągu 3 dni roboczych), prześle ww. wnioski do właściwych urzędów.
Uwaga! Formularzy RG-1 i NIP-2 nie trzeba składać jeśli dokumenty rejestrowe są przesyłane w postaci elektronicznej. O zgłoszeniu wniosku do KRS przez Internet czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/370206.
Wszystkie dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez notariusza.
Nowe stowarzyszenie musi pamiętać o złożeniu dwóch oryginalnych kompletów wniosku (podwójne formularze, załączniki i dokumenty), bowiem jeden komplet jest przesyłany, przez KRS, do organu nadzorującego działalność stowarzyszenia, czyli do właściwego starosty powiatu (lub prezydenta miasta na prawach powiatu).
Przykłady wzorów dokumentów – kliknij tutaj: http://www.ngo.pl/x/370222.

Obowiązkowe uchwały ? przykładowe wzory

 1. Lista członków założycieli stowarzyszenia –  kliknij tutaj,
 2. Protokół z zebrania założycielskiego –  kliknij tutaj,
 3. Uchwała o powołaniu stowarzyszenia – kliknij tutaj,
 4. Uchwała o przyjęciu statutu – kliknij tutaj,
 5. Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego – kliknij tutaj,

Jeśli na zebraniu założycielskim wybierane są władze stowarzyszenia podejmuje się również uchwały o:

 1. Uchwała o wyborze zarządu – kliknij tutaj,
 2. Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej – kliknij tutaj.

 

Po podpisaniu aktu notarialnego, w przypadku fundacji, lub odbyciu zebrania założycielskiego, w przypadku stowarzyszenia, musimy złożyć wniosek rejestracyjny do KRS. Wniosek składa się na urzędowych formularzach, do których trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty (m.in. statut, uchwały) przede wszystkim informujące o tym, co zgłasza stowarzyszenie lub fundacja.
Wnioskiem złożonym przez organizację zajmuje się sędzia lub referendarz sądowy:

 • Pierwszym etapem jest tzw. badanie warunków formalnych wniosku. W trakcie tego badania ustala się, czy wniosek jest złożony do właściwego wydziału KRS (może się zdarzyć, że organizacja np. pomyli wydziały), czy jest złożony na urzędowym, prawidłowo wypełnionym formularzu, a jeśli podlega opłacie i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, czy jest prawidłowo opłacony.
 • Następnie odbywa się tzw. materialne badanie wniosku. Sąd bada czy dołączone dokumenty są zgodne z przepisami prawa pod względem treści i formy. Sprawdzana jest prawdziwość danych zgłoszonych osób (osób fizycznych, np. członków organów, bądź osób prawnych, np. stowarzyszeń będących członkami związku), czy wniosek został podpisany przez właściwe, upoważnione do tego osoby i czy wpis, o który wnosi organizacja, jest dopuszczony przez przepisy prawa.
 • Następnie sąd zajmuje się załączonymi dokumentami ? bada statut, protokoły, uchwały i ich zgodność z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach lub ustawy o fundacjach.

W wyniku tych czynności możemy dostać z sądu korespondencję mówiącą o: wpisie do rejestru, odrzuceniu lub zwrocie wniosku.
O tym jakie dokumenty, formularze są konieczne do rejestracji:

Więcej

Szkolenie – Pomoc w przygotowaniu aplikacji

Serdecznie zapraszamy na spotkania pilotażowe dotyczące komunikacji i przygotowania „Małych projektów” – Pomoc w przygotowaniu aplikacji. Szkolenie poprowadzi p. Kinga Huber-Mazurczak.
 • Gmina Osina – 10.12.2009 r. godz. 11.00. Urząd Gminy w Osinie
 • Gmina Stepnica -10.12.2009 r. godz. 16.00 Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
 • Gmina Maszewo – 11.12.2009 r. godz. 12.00 Urzad Gminy w Maszewie
 • Gmina Przybiernów – 14.12.2009 r. godz. 10.00 Urząd Gminy w Przybiernowie
 • Gmina Nowogard – 15.12.2009 r. godz. 11.00 Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”, Nowogard,  ul. Wojska Polskiego 3
 • Gmina Maszewo – 17.12.2009 r. godz. 16.00 Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie
 • Gmina Goleniów – 18.12. 2009 r. godz. 16.00 Urząd Miasta i Gminy w Goleniowie
Więcej