Nabór na osobę do monitoringu i weryfikacji wskaźników

sty 22, 2014 w Praca w LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego poszukuję osoby do monitoringu i weryfikacji wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju.

Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

do 5 lutego 2014 r. do godz. 15.30 w biurze Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego; ul. Plac Bramy Wolińskiej 1 (Brama Wolińska, IV piętro); 72-100 Goleniów.

 Wymagania wobec kandydata:

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji
 • biegła obsługa komputera i Internetu
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych organizacją biura
 • kompetencje pracownika administracyjno – biurowego (doświadczenie w pracach biurowych)
 • prawo jazdy kat. B

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów znajomość Leadera, PROW w nowym okresie programowania na lata 2007-2013 oraz innych programów np. RPO
 • miejsce zamieszkania i działalność na obszarze LGD
 • komunikatywność, chęć samokształcenia, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość języka obcego

Zadania:

 • monitoring i weryfikacja realizacji wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju
 • wyjazdy w tereni przygotowywanie kwartalnych raportów z realizacji LSR
 • opracowanie ankiet i pism badających stopień wykorzystania środków, stopień wykorzystania powstałych obiektów itd.
 • wykonywanie zadań związanych z działalnością szkoleniową LGD organizacja konferencji LGD
 • współpracowała z beneficjentami, którzy zrealizowali operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
 • prace zlecone przez zarząd lub dyrektora

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenia

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • dokumenty poświadczające staż pracy, jeżeli są
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Etapy konkursu:

 • Złożenie dokumentów przez Kandydatów i ich weryfikacja
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Ogłoszenie wyników

 

Więcej wiadomości