Małe Projekty

kwi 12, 2011 w Jak pozyskać fundusze

Cel działania
Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się  do wsparcia w ramach działań osi 3 – Jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru, dla których całkowita wartość projektu wynosi od 4.500 zł. do 100 000 zł.

 

Szczegółowe zasady dotyczące wdrażania małych projektów zostały okreslone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z poźn. zm).

Zakres pomocy
1) Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2) Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR,
w tym przez;
?    udostępnienie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do internetu;
?    organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

3) Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez;
?    promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturalnego, historycznego lub przyrodniczego;
?    kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
?    kultywowanie języka regionalnego i gwary;
?    kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

4) Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez;
?    utworzenie lub zmodernizowanie bazy  informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informatycznych dotyczących obszaru objętego LSR,
?    budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

5)  Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000

6)  Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez;
?    odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
?    odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
?    remont lub wyposażenie muzeów,
?    remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

7) Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym , albo podnoszenie jakości takich produktów;8) Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyjątkiem działalności rolniczej

8) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłą czeniem działalności rolniczej.

Kryteria dostępu
Pomoc na małe projekty może być przyznana, jeżeli mały projekt;
1)  Nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:
a) z Funduszu Kościelnego lub
b) ze środków własnych samorządu terytorialnego;
2)  Będzie realizowany w nie więcej niż w dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacana po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014;
3)  Płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację pomocy nie może przekroczyć 25 tyś. zł.

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji.

Podstawa prawna
Podstawą prawną funkcjonowania Małych projektów jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działąnia „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju” objętego PROW NA LATA 2007-2013

Rozporządzenie – zmiania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmienające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Rozporządzenie – zmiana

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Najczęściej zadawane pytania

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: Stowarzyszenia ? Szanse Bezdroży www.szansebezdrozy.pl w dziale ?Ogłoszenia o naborach? – Małe projekty

Więcej wiadomości