Zgodnie z § 13 Stautu

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji członkowskiej wraz z wymaganymi załącznikami, może być:
    – pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz działa na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
    – osoba prawna, w tym jednostki samorządu terytorialnego, działająca na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, z wyłączeniem województw.
    6. Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia nowych członków dokonywane jest uchwałą Zarządu, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. W przypadku odmowy przyjęcia odwołanie nie przysługuje.

Do pobrania: