Plan włączenia społeczności lokalnej – konsultacje społeczne

Plan włączenia społeczności lokalnej – konsultacje społeczne

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, zwany dalej „planem włączenia społeczności” Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego służyć będzie przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze planowanym do objęcia LSR przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zapewnienia oddolnego charakteru dokumentu Stowarzyszenie zorganizuje po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR. Spotkania odbędą się przy udziale lokalnej społeczności, a ich tematyka będzie dotyczyła w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Spotkania odbywać się będą według terminów uwzględnionych w Harmonogramie konsultacji społecznych. W przygotowanie LSR zostaną zaangażowani przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców. (więcej…)

Więcej

Spotkanie w Kościuszkach

Spotkanie w Kościuszkach

Spotkaniem w Kościuszkach, które odbyło się 2.02.2015 r. w świetlicy wiejskiej rozpoczęliśmy spotkania dotyczące tworzenia przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział 18 osób – mieszkańców sołectw gminy Osina. Kolejne konsultacje, na których będziemy razem planować, rozmawiać o potrzebach i decydować o kierunkach wydawania pieniędzy z LGD będą odbywać się w każdej gminie powiatu goleniowskiego w niżej podanych terminach. (więcej…)

Więcej

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

W mojej ocenie jest to jeden z ważniejszych dni na najbliższe sześć lat dla polskiego rolnictwa, dla realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w naszym kraju

powiedział minister rozpoczynając konferencję poświęconą ostatecznemu kształtowi nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że Polska, jako jedno z trzech pierwszych państw Unii Europejskiej otrzymała zatwierdzenie programu. Pod względem środków finansowych jest to największy program wśród krajów unijnych. Do dyspozycji beneficjentów jest w ramach PROW 2014-2020 około 13,5 mld euro.

W tej nowej perspektywie finansowej mamy łącznie w ramach PROW, płatności bezpośrednich i z polityki spójności ponad 42,4 mld euro, które powinny być wykorzystane na terenach wiejskich, w rolnictwie i przetwórstwie

zwrócił uwagę minister Marek Sawicki.

Najważniejszą dla nas sprawą było skonstruowanie nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tak, aby szczególnie wzmocnić współpracę poziomą między rolnikami, między przedsiębiorstwami, ale także współpracę pozioma i pionową w ramach łańcucha żywnościowego – podkreślił minister dodając – wierzę iż po tych sześciu latach będziemy mieli większą współodpowiedzialność producentów i przetwórców za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce, Europie i na świecie.

Drugim istotnym elementem, na który zwrócił uwagę szef resortu rolnictwa to nastawienie nowego PROW na ponowne i lepsze odczytanie oczekiwań i potrzeb konsumentów.

Kierujemy nasz nowy program do gospodarstw małych i średnich, którzy są naturalnymi producentami żywności podwyższonej jakości, w tym także żywności ekologicznej

powiedział minister.

Kolejnym zadaniem jest włączenie szeroko rozumianej społeczności wiejskiej w rozwój. Minister zwrócił uwagę, że dziś mamy już tylko 12 % rolników, utrzymujących się głównie z rolnictwa poniżej 8 %, a na terenach wiejskich rolnicy to niespełna 30 %. Dlatego też należy uczynić wszystko, aby wzrosła nie tylko atrakcyjność wsi jako miejsca zamieszkania, ale aby w przyszłości była to także atrakcyjność pracy. Temu będą służyły działania związane z tworzeniem miejsc pracy na wsi, z rozwojem usług i to nie tylko na rzecz rolników, ale także i innych mieszkańców wsi oraz mieszkańców miast.

Od wieków rolnictwo jest naturalnym strażnikiem środowiska naturalnego – podkreślił minister Marek Sawicki dodając – My, rolnicy, jak żadna inna grupa społeczno-zawodowa zdajemy sobie sprawę z tego, jak od jakości środowiska naturalnego zależy nasza przyszłość i nasza przyszła produkcja. Dlatego w tym programie działania o charakterze ekologicznym, działania o charakterze środowiskowym mają rzeczywiście swój ogromny udział.

Wiedząc o tym, że jesteśmy tylko czasowymi użytkownikami, dzierżawcami środowiska naturalnego od przyszłych pokoleń, musimy to środowisko w pełni produkcyjne pozostawić przyszłym pokoleniom po to, aby mogło się harmonijnie i dynamicznie rozwijać

powiedział minister Sawicki określając czwarte zadanie, jakie przyświecało konstruowaniu PROW na lata 2014-2020.

Szef resortu rolnictwa zwrócił również uwagę na to, że przy opracowywaniu programu brało udział kilkadziesiąt osób, a głównym koordynatorem unijnych negocjacji była radca generalny Zofia Krzyżanowska.

Szczegóły PROW 2014-2020 omówił w formie prezentacji dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich Dariusz Nieć.

Materiały z konferencji:
Broszura (.pdf 510,16 kB)
Prezentacja (.pdf 254,13 kB)
Materiał prasowy (.pdf 260,24 kB)

Więcej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

(więcej…)

Więcej