Osoby do kontaktu

Poniżej znajdą Państwo dane adresowe oraz kontakt do osób koordynujących projekt w poszczególnych Lokalnych Grupach Działania.

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Kinga Huber-Mazurczak

Ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

biuro@szansebezdrozy.pl

504 062 884

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”

Anna Bundz

Ul. Graniczna 24A, 72-003 Dobra

lgd1@dobraszczecinska.pl

507 722 156

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”

Marzena Mróz

Ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin

koordynator@partnerstwowrozwoju.pl

607 221 889

Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”

Agnieszka Brodowska

Ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin

biuro@lgd-swidwin.org.pl

723 319 975

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Parterstwo Drawy”

Maciej Lorenc

Stary Rynek,

78-520 Złocieniec

biuro@partnerstwodrawy.org

793 743 642

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Marta Wojciechowska

Ul. Niepodległości 20

74-320 Barlinek

specjalista@liderpojezierza.pl

601 806 626

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka

Ewa Hancz

Plac Wolności 3

74-200 Pyrzyce

ewahancz@o2.pl

514 541 057

Więcej

Zgłoszenia dla grup seniorów

thumb_mapa_autokaryWypełnione zgłoszenie, które można pobrać poniżej, prosimy wypełnić i przesłać na adres Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, ul. J. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów lub drogą elektroczną na adres: biuro@szansebezdrozy.pl w temacie wpisując „Aktywny Senior – zgłoszenie grupy seniorów”.

 zgłoszenie grupy seniorów 

Na mapce obok zaznaczono parkingi dla autobusów.

Więcej

Partnerzy i projekt

Projekt realizowany jest w ramach Wdrażania Projektów Współpracy realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER z udziałem 7 Lokalnych Grup Działania. Targi zostały objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

ssbgpg dg pwr ps pd lp zp pg

ssbgpg

 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

LGD Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego realizuje założenia wynikające z PROW i z tego tytułu odpowiada za wdrażanie LSR, której cele ogólne i szczegółowe wynikają z analizy SWOT przeprowadzonej na obszarze działania. Podejmowane przez nas aktywności mają na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Do ww. aktywności należą: warszaty i szkolenia (finansowane z PROW Oś 4 LEADER, działanie  4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), działania promocyjne na rzecz turystyki, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

dg
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Parterstwo Drawy”
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia mieszkańców. Inicjatywa założenia Stowarzyszenia powstała w porozumieniu mieszkańców i samorządów czterech sąsiadujących gmin: Dobre, Nowe Warpno, Kołbaskowo i Police. Naszą misją jest zrównoważony i zharmonizowany ze środowiskiem naturalnym rozwój społeczno ? gospodarczy, umożliwiający osiągnięcie zarówno standardów europejskich w działalności gospodarczej, jak i wysokiej jakości życia społeczności na obszarach wiejskich. W Lokalnej Strategii Rozwoju zobowiązaliśmy się do realizacji celów związanych z poprawą infrastruktury oraz rozwojem funkcji turystyczno ? rekreacyjnych, rozwojem gospodarczym, rozwojem zasobów ludzkich oraz zwiększeniem wykorzystania walorów przyrodniczych.

pwr

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”

LGD funkcjonuje na obszarze Powiatu kamieńskiego, obejmuje swym zasięgiem Gminy: Wolin, Golczewo i Świerzno. Obszar objęty LSR – 642 km2, całkowita liczba ludności objętej LSR – 22.852 tyś.
MISJĄ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU” jest
działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez aktywizację społeczności lokalnej i promowanie obszaru wykorzystując lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz wspieranie i upowszechnianie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

ps

Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”

Lokalna Grupa Działania ??Powiatu Świdwińskiego” powstała w 2008 roku. Głównym celem działania jest Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która obejmuje gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu powiatu świdwińskiego tj. Gmina Połczyn-Zdrój, Sławoborze, Rąbino, Brzeżno i gmina wiejska Świdwin. LGD realizuje LSR poprzez aktywizacje lokalnej społeczności, organizacje wydarzeń kulturalnych, promocja obszarów wiejskich oraz udzielania wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie doradztwa w przygotowaniu projektów. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając ochronę środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój gospodarki i turystyki i produktów tradycyjnych. Hasłem przewodnim LGD jest przeciwdziałanie marginalizacji gospodarczej obszaru LGD oraz wzrost poziomu i jakości życia społeczności Lokalnej. Obszar LGD zamieszkuje 33 069 mieszkańców w 198 miejscowościach, gdzie znajdują się godne odwiedzenia walory historyczno-kulturowe, obiekty zabytkowe, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, torfowiska czy pomniki przyrody. Więcej informacji o bieżącej działalności LGD znajduje się na stronie internetowej www.lgd-swidwin.org.pl

pd

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Parterstwo Drawy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo Drawy? powstało w roku 2006. Działa na obszarze 11 gmin Pojezierza Drawskiego: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Czaplinek, Wierzchowo, Ostrowice, Drawno, Borne Sulinowo, Grzmiąca , Barwice, Szczecinek. Stowarzyszenie realizuje wiele projektów, w tym przede wszystkim działanie Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w ramach Osi Priorytetowej 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poza tym LGD PD realizuje program grantowy ?Działaj Lokalnie?  Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wspierający lokalne organizacje pozarządowe i  grupy nieformalne regionu.  Stowarzyszenie prowadzi kursy i szkolenia, w tym m.in. program dofinansowany z POKL oferujący m.in. bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców branży turystycznej i wiele, wiele innych. W ramach swojej działalności LGD PD wydaje publikacje o charakterze promocyjnym i edukacyjny. Samodzielnie organizuje wiele imprez kulturalnych i turystycznych dla społeczności lokalnej. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami regionalnymi i lokalnymi wspólnie realizując różne projekty, m.in. Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w obszarach rozwoju nowych technologii oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dziedzinie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Obecnie Stowarzyszenie LGD ?Partnerstwo Drawy? zrzesza 75 członków w tym 13 JST, organizacje społeczne, przedsiębiorców oraz osoby prywatne. Stowarzyszenie jest wydawcą lokalnego miesięcznika informacyjno-optymistycznego ?Echa znad Drawy i Gwdy?.

lp

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza? obejmuje swoją aktywnością teren 12 gmin, z których większość leży na Pojezierzu Myśliborskim. Jest to obszar bardzo atrakcyjny przyrodniczo i kulturowo: lesisty i jeziorny, z bogatym dziedzictwem historycznym i interesującą społecznością lokalną o różnorodnym pochodzeniu. Obszar położony jest stosunkowo niedaleko trzech dużych aglomeracji: szczecińskiej, berlińskiej i poznańskiej, dla których stanowić może interesujące zaplecze turystyczne i rekreacyjne. Zasoby przyrodnicze i kulturowe Pojezierza Myśliborskiego są wielką wartością ? o ich wyjątkowości zadecyduje jednak innowacyjność i pomysłowość ich wykorzystania. Las, jezioro, rzeka, zabytki przyrodnicze i architektoniczne, pamięć o związanych z miejscem postaciach i wydarzeniach są znakomitym punktem wyjścia dla różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych i kulturowych. Głównym celem działania naszej LGD jest rozwój terenów wiejskich zgodnie z zasadami Inicjatywy Wspólnotowej LEADER. Naszym hasłem przewodnim jest: ?WODA-DRZEWO-MYŚL – SŁOWA, KTÓRE JEDNOCZĄ”.

zp

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka

Stowarzyszenie LGD Ziemia Pyrzycka z siedzibą w Pyrzycach swym zasięgiem obejmuje trzy gminy: Dolice, Pyrzyce i Warnice. Misją Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju w oparciu o lokalne zasoby, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz współpracę trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego z zachowaniem zasady zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Najważniejszymi celami wynikającymi z LSR są: rozwój turystyki w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego. Działamy na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej, pobudzamy i wspieramy oddolne inicjatywy społeczne w różnych dziedzinach oraz propagujemy działania na rzecz ochrony środowiska.

pg

Powiat Goleniowski
www.powiat-goleniowski.pl

 

 

Więcej

Serdecznie zapraszamy

AS_plakat

Dnia 11 sierpnia (niedziela) w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1 odbędą się Wojewódzkie Targi Wielobranżowe ?Aktywny Senior?. Ich celem będzie pokazanie możliwości spędzania czasu wolnego przez osoby w starszym wieku. To doskonała okazja do rozszerzenia swoich zainteresowań, wymiany doświadczeń i wspólnego spędzenia czasu. W targach weźmie udział 40 wystawców z ofertą przygotowaną specjalnie dla seniorów. Wszyscy, którzy przybędą tego dnia do Goleniowa znajdą różnorodne propozycje w zakresie podróży i turystyki, odżywiania, sportu, fitness, finansów oraz uzyskają indywidualne porady zdrowotne, prawne i finansowe. Odwiedzający wezmą aktywny udział m.in. w warsztatach komputerowych, rękodzielniczych, w wykładach tematycznych prowadzonych przez specjalistów, a także w wyjeździe studyjnym do Domu Seniora Stepniczanka. W chwili zmęczenia uczestnicy targów mogą skorzystać z przygotowanych dla nich ?stref relaksu?. Na scenie wystąpią  grupy seniorów z wielu miast naszego województwa.

Harmonogram targów:

10:00 Otwarcie targów dla zwiedzających;

10.30 Oficjalne otwarcie targów;

Program artystyczny na scenie plenerowej

18:00 Zakończenie targów.

plan_rozmieszczenia

Więcej