Zasady urządzania małych loterii fantowych

lis 10, 2011 w Aktualności

Informacja o małych loteriach fantowych – Izba Cela w Szczecinie (9 marca 2012 r.)

Pismo przewodnie

Małe loterie fantowe – Informacja na temat zasad organizacji ?małych? loterii fantowych

Informacja o małych loteriach fantowych – Ministerstwo Finansów

Zasady urządzania małych loterii fantowych

Zasady te zostały opracowane na podstawie  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Zasady przedstawione w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu prawnego obowiązującego do dnia 29 marca 2012 r., bowiem z dniem 30 marca 2012 r. kompetencje dyrektorów izb celnych w zakresie przyjmowania zgłoszeń tzw. małych loterii fantowych przejmą naczelnicy urzędów celnych.

1. Definicja

Loteria fantowa to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe. (art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy)

W przypadku, gdy istnieją wątpliwości, czy planowane przedsięwzięcie ma charakter gry losowej, a więc, czy istotnie może być uznane na przykład za loterię fantową, można zwrócić się do Ministra Finansów o rozstrzygnięcie, w drodze decyzji, na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych, czy gra lub zakład posiadające cechy wymienione w ustawie jest grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automacie w rozumieniu ustawy.

2. Na jaki cel można przeznaczyć środki z loterii fantowej ?

Loteria fantowa jest grą losową o szczególnym charakterze, ponieważ dochód, jaki zostanie z niej uzyskany musi być przeznaczany w całości na realizację określonych w regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych. (art. 16 ust. 1 ustawy)

 

3. Kto może urządzać loterii fantowe ?

Loterie fantowe mogą być urządzane przez:

1) osoby fizyczne,

2) osoby prawne lub

3) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. (art. 7 ust. 1 ustawy)

Szczegółowe zasady urządzania loterii fantowej

Zgłoszenie

Loterie fantowe mogą być urządzane przez uprawnione podmioty, po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry. (art. 7 ust. 1a ustawy)  Zgłoszenie o loterii dokonuje się u dyrektora izby celnej, odpowiedniej dla obszaru gdzie loteria będzie prowadzona. Należy również pamiętać, iż dodatkowo informujemy naczelnika urzędu celnego ? przekładając notatkę o zgłoszeniu loterii w izbie celnej.

Uwaga !

Urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe bez dokonania zgłoszenia zagrożone jest karą pieniężną, a także stanowi przestępstwo skarbowe, zagrożone karą grzywny przewidzianą w Kodeksie Karnym Skarbowym.

Co powinno zawierać zgłoszenie loterii fantowej ?

Zgłoszenie loterii fantowej, w której wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej (w 2011 r. ? 3394,58 zł), powinno zawierać:

1) określenie rodzaju gry;

2) nazwę i status prawny podmiotu zgłaszającego, a w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający;

4) określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry;

6) dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry;

7) określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów;

8) zobowiązanie wypłacalności nagród;

9) regulamin gry;

10) oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe;

11) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;

12) wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu;

13) oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. (art. 38 ust. 2 ustawy)

Regulamin loterii fantowej powinien zawierać:

1) nazwę gry;

2) nazwę podmiotu urządzającego grę; 9

3) wskazanie organu wydającego zezwolenie (przy czym w przypadku loterii fantowej, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej będzie to organ, do którego kierowane jest zgłoszenie);

4) obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród;

5) liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży;

6) cenę jednego losu lub kartonu;

7) sposób prowadzenia gry;

8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry;

9) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów;

10) cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry;

11) sposób i termin ogłaszania wyników;

12) miejsce i termin wydawania wygranych;

13) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;

14) liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.

Wartość wygranych

Wartość wygranej w grach hazardowych nie może być niższa od ceny losu.

Ogólna wartość wygranych w loterii fantowej nie może być niższa niż 30 % łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze. (art. 18 ust. 2 ustawy)

Zatem w przypadku małych loterii fantowych i małej gry bingo fantowe skoro maksymalna wartość puli wygranych nie może być wyższa niż 3394,58 zł, to maksymalna łączna cena przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze nie może przekraczać kwoty (w przybliżeniu) 11315,00 zł. Należy o tym pamiętać określając maksymalną wielkość sprzedaży losów lub kartonów.

Pliki do pobrania:

  Loterie_fantowe-zgloszenie_regulamin_oświadczenia.doc

Więcej informacji na stronie internetowej www.mf.gov.pl w zakładce Ministerstwo finansów ? gry hazardowe ?  zasady urządzania tzw. małych loterii fantowych i gry bingo fantowe obowiązujące od dnia 14 lipca 2011 r.

Więcej wiadomości