Zadanie publiczne „Wzajemnie potrzebni”

lut 27, 2023 w Aktualności

WZAJEMNIE POTRZEBNI – zadanie publiczne zlecone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, jako odpowiedź na szczególnie trudną sytuację spowodowaną masowym napływem do Polski obywateli Ukrainy dotkniętych w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej. Zadanie publiczne ma na celu zmniejszanie skutków kryzysu społecznego i mieszkaniowego.

Zadanie publiczne polega przede wszystkim na działaniach zmierzających do stworzenia efektywnego systemu średnio i długoterminowej pomocy i włączenia społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce (między innymi w zakresie zaspokojenia potrzeb w obszarze mieszkań, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych).

Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000,00 zł.
Każda z ofert złożona w ramach konkursu powinna zawierać utworzenie Społecznej Agencji Najmu.
Termin naboru ofert: do dnia 23.03.2023 r.

Więcej wiadomości