Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

mar 29, 2012 w Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 12 kwietnia (czwartek) 2012 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1). W przypadku braku 50 % + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 12 kwietnia br. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO W DN. 12 KWIETNIA 2012r. 1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne),

 2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),

 3. Wybór sekretarza (głosowanie jawne),

 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),

 5. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,

 6. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków,

 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011 (Rachunek zysków i strat, Bilans),

 8. Przedstawienie opinii sprawozdania finansowego za rok 2011 przez Komisję Rewizyjną i dyskusja,

 9. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011 (głosowanie jawne),

 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu,

 11. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu (głosowanie jawne),

 12. Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2011 (głosowanie jawne),

 13. Przedstawienie sprawozdania Rady,

 14. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Rady,

 15. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

 16. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

 17. Wybór Zarządu (głosowanie tajne),

 18. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu

 19. Wybór Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne),

 20. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej,

 21. Wybór Rady (głosowanie tajne),

 22. Podjęcie uchwały o wyborze Rady,

 23. Ukonstytuowanie się Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i ogłoszenie podziału funkcji,

 24. Podjęcie uchwały ws. zmian w Statucie Stowarzyszenia pod kątem organizacji pożytku publicznego oraz pełnomocnictw (głosowanie jawne),

 25. Podjęcie uchwały ws. przystąpienia do sieci organizacji wspierających III sektor w województwie zachodniopomorskim (głosowanie jawne),

 26. Przedstawienie ewaluacji za rok 2011 i dyskusja,

 27. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia ewaluacji,

 28. Wolne wnioski,

 29. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania.


Informacja uzupełniająca:

Sprawozdanie finansowe, projekty uchwał i projekty sprawozdań – pobierz


Więcej wiadomości