Uwaga ! Zmiana rozporządzenia „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

kw. 22, 2013 w Aktualności

UWAGA !

Informujemy, iż 12 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające pierwotne rozporzadzenie w sparwie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finasowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW 2007-2013. W związku z tym, iż LGD według obowiązujących procedur zamieszcza  na swojej stronie internetowej dokumentację naborową 14 dni przed rozpoczęciem terminu naborów czyli w przypadku obecenego konkursu 8 kwietnia 2013 r. obowiązujące wtedy dokumenty nie są już aktualne.

Według informacji zamieszczonej na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowe formularze wniosku dotyczą i obowiązują wnioskodawców, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów:

  • rozpoczętych 12 kwietnia 2013 r. i później oraz
  • rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 12 kwietnia 2013 r.

W związku z powyższym w zakładce Ogłoszenia o naborach udostępniamy Pąństwu link do strony Agencji aby wnioskodawcy pobierali najatualniejszą wersje wnisoków http://www.arimr.gov.pl/?id=1464

Jednocześnie informujemy, iż do wniosku konieczne jest dołączenie Karty opisu operacji jako dokumentu niezbędengo przy ocenie wniosków przez Radę LGD.

Karta opisu operacji  Karta_opisu_operacji_2013.doc

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. poz.339)  rozp_2013.pdf

Jeżli beneficjenci uzupełnili wnioski na starej wersji bedą poproszeni o jej zmianę w uzupełnieniach na etapie weryfikacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizcji Rolnictwa

Więcej wiadomości