Realizacja turniejów Chłopskiej Szkoły Biznesu

lip 11, 2017 w Aktualności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu praktyczną edukację na rzecz przedsiębiorczości, kształtowanie i rozwijanie kompetencji społecznych, postaw przedsiębiorczych oraz wzrost aktywności społecznej i gospodarczej  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa operacji: Realizacja turniejów Chłopskiej Szkoły Biznesu.
Cel operacji: Celem operacji jest praktyczna edukacja na rzecz przedsiębiorczości, kształtowanie i rozwijanie kompetencji społecznych, postaw przedsiębiorczych oraz wzrost aktywności społecznej i gospodarczej.

Opis operacji: Chłopska Szkoła Biznesu jest to gra planszowa za pośrednictwem, której można poruszyć zagadnienia np. z zakresu ekonomii, historii czy wiedzy o społeczeństwie. Może stanowić również atrakcyjne narzędzie pracy dla pedagogów, a tym samym alternatywę dla tradycyjnych metod nauczania przedsiębiorczości. Realizacja operacji przyczyni się do integracji i aktywizacji grupy defaworyzowanej – młodzież (osoby poniżej 24 roku życia) poprzez ich udział w rozgrywkach, wymianę doświadczeń, opracowanie strategii oraz wspólny wyjazd edukacyjny finalistów rozgrywek do Wrocławia i Gdańska.

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba osób przeszkolonych (P) w tym liczba osób z grup defworyzowanych (D):
P – 1000 osób
D – 1000 osób
Liczba uczestników Chłopskiej Szkoły Biznesu – 1000 szt.
Liczba edycji Chłopskiej Szkoły Biznesu – 2 szt.

Więcej wiadomości