Realizacja szkolenia w Bałtowie – zapytanie ofertowe (trenerzy)

lip 14, 2014 w Aktualności

logo2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za realizację operacji – STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO- KULTURALNE „BRAMA VITAE”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Goleniów, 14-07-2014r.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „BRAMA VITAE” zaprasza prowadzących szkolenia do składania ofert. Szkolenie dotyczące ekonomii społecznej, konstrukcji partnerstwa, podnoszenia stopnia partycypacji, zwiększania rozwoju aktywności społecznej odbędzie się w Bałtowie w miesiącach luty, marzec 2015r. (łącznie 22 godz. zegarowe) O konkretnej dacie wybrany oferent będzie powiadomiony na 21 dni przed terminem realizacji.

W szkoleniu weźmie udział 50 osobowa grupa mieszkańców obszaru LGD Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Szkolenie powinno być prowadzone przez 2 trenerów jednocześnie z wykorzystaniem form wymagających jak największego aktywnego udziału uczestników i metod warsztatowych. Oferty mogą być składane przez osoby lub podmioty prawne (gwarancja 2 prowadzących).

Zamówienie obejmuje również opracowanie materiałów szkoleniowych wraz z ich wydrukowaniem. Minimalny wymiar materiałów to 6 stron A4 z wykorzystaniem czcionki arial rozmiar 12 odstępy pojedyncze. Materiały należy przygotować w 50 egzemplarzach z uwzględnieniem nagłówka z logotypami przekazanymi przez Zamawiającego. Treść materiałów musi zostać przekazana do akceptacji na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia na adres e-mail: malgosiazbyszek@tlen.pl Ponadto wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć np. papier, mazaki, arkusze ćwiczeniowe itp., a także komputer.  Zamawiający zapewnia sale na zajęcia wyposażone w: rzutnik multimedialny, ekran, tablicę flipchart z papierem.

Pełna wartość wynagrodzenia zostanie wypłacona pod warunkiem zrealizowania zajęć zgodnie ze scenariuszem (protokolarne potwierdzenie przez Usługodawcę i Usługobiorcę), a także uzyskania co najmniej średniej 4 z ocen wystawionych przez uczestników szkolenia w ankietach na zakończenie każdego ze zjazdów. Pod uwagę będą brane wypełnione pytania od 1 do 7 w części I (poniżej). Do zaokrągleń będą miały zastosowanie zasady matematyczne, zaokrąglenia dokonuje się do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku nie uzyskania co najmniej średniej 4,00 z ocen wystawionych przez uczestników szkolenia w ankiecie wynagrodzenie zostanie pomniejszone o:
– 10% – jeżeli średnia będzie z przedziału 3,00 – 3,99,
– 15% – jeżeli średnia będzie z przedziału 2,99 – 2,00,
– 20% – jeżeli średnia będzie mniejsza od 2,00.

W przypadku, gdy przebieg zajęć będzie znacząco odbiegał od scenariusza lub gdy duża część zaplanowanych zajęć nie zostanie zrealizowana, to wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kolejne 10%. Podstawą do wyliczenia wartości obniżenia wynagrodzenia jest wynagrodzenie pełne. Pomniejszenia się sumują.

Pytania w kwestionariuszu ankiety:

1. Jak ocenia Pan/i/ poziom przygotowanie prowadzących (trenerów) do zajęć? 1 2 3 4 5
2. Jak ocenia Pan/i/ atrakcyjność metod i technik dydaktycznych wykorzystywanych przez prowadzących? 1 2 3 4 5
3. Jak ocenia Pan/i/ komunikatywność prowadzących? 1 2 3 4 5
4. Jak ocenia Pan/i/ materiały szkoleniowe (papierowe)? 1 2 3 4 5
5. Jak ocenia Pan/i/ organizację pracy grupy przez prowadzących? 1 2 3 4 5
6. Jak ocenia Pan/i/ umiejętność zaangażowania i motywowania wszystkich uczestników przez prowadzących? 1 2 3 4 5
7. Ogólna ocena pracy prowadzących (trenerów) 1 2 3 4 5

Sposób przygotowania oferty
W ofercie sporządzonej według załączonego wzoru należy przedstawić cenę brutto wykonania usługi z uwzględnieniem rabatów i promocji. Należy załączyć wymagane załączniki. Wybrani trenerzy będą zobowiązani do złożenia podpisów pod CV i innych dokumentach potwierdzających doświadczenie i wykształcenie.

Oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2014r. na adres Stowarzyszenia: PL. Bramy Wolińskiej 1; 72-100 Goleniów

Rozstrzygnięcie
O wynikach postępowania Zarząd Stowarzyszenia do dnia 25 sierpnia 2014r. powiadomi telefonicznie wyłącznie wybrane podmioty, a pozostałe osoby (podmioty), o ile prześlą w tym zakresie zapytanie drogą elektroniczną. Zastrzegamy prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia lub nie zawarcia umowy na realizację usługi w przypadku niekorzystnych warunków lub wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Warunkiem udziału w postępowaniu: wykształcenie wyższe prowadzących, posiadane doświadczenie szkoleniowe -najlepiej z zakresu będącego przedmiotem szkolenia (minimum 10 jednostek szkoleniowych).

Kryterium oceny ofert:
cena za 1 godz. zajęć Brutto– 100%

Osobą do kontaktu w wyżej wymienionej sprawie jest: Zbigniew Łukaszewski,  tel. 603 58 68 15, e-mail:malgosiazbyszek@tlen.pl.

Plan:
I dzień: (czwartek)
8:00 godz. Wyjazd z Goleniowa (do godz.20.00)
20.00-20.30 Zakwaterowanie w hotelu
20.30-21.00 Kolacja

II dzień (piątek):
8.00-9.00 Śniadanie w hotelu
9.00-11.30 Warsztaty. Rozwój społeczno-gospodarczy Bałtowa w oparciu o ideę partnerstwa trójsektorowego.
11.30- 11.45 przerwa kawowa
11.45 – 14.00 Warsztaty. Rozwój ekonomii społecznej (przedsiębiorstw społecznych), współpraca NGO z samorządem i biznesem.
14.00-15.00 Obiad
15.00-16.30 Warsztaty. Obszary działalności PES.
16.30-16.45 przerwa kawowa
16.45 – 19.00 Warsztaty. Zasady sieci współpracy PES.
19.00 Kolacja

III dzień (sobota):
8.00- 8.30 Śniadanie w hotelu.
8.30-9.00 Przyjazd do Ostrowca Świętokrzyskiego
9.00-11.00 Warsztaty. Upowszechnianie i promowanie idei ekonomii społecznej (miejsce: Agencja Rozwoju Lokalnego)
11.00- 11.15 przerwa kawowa
11.15-14.00 Warsztaty. Partycypacja publiczna, czym jest i jej wymiary.
14.00-15.00 Powrót do Bałtowa i obiad
15.00-16.30 Warsztaty. Praktyczne działania samorządów, LGD zwiększające partycypację.
16.30-16.45 przerwa kawowa
16.45 – 19.00 Warsztaty. Zarządzanie w LGD, organizacji poprzez partycypację
19.00 Kolacja

IV dzień (niedziela)
8.00-9.00 śniadanie w hotelu
9.00-11.00 Warsztaty. Modele partnerstw, na co jesteśmy gotowi?
11.00- 11.15 przerwa kawowa
11.15-14.15 Warsztaty. Ekonomizacja partnerstw lokalnych. Podsumowanie warsztatów.
14.15-15.00 Obiad i powrót do Goleniowa.

Pełna treść zapytania ofertowego

Wzór oferty

Więcej wiadomości