Posiedzenie Rady 03.09.2014 r.

sie 27, 2014 w Aktualności

Infomujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w ramach naborów ogłoszonych w terminie 13.08.2014 r. – 27.08.2014 r. odbędzie się 03.09.2014 r. (środa) o godz. 09.00 w biurze Stowarzyszenia (pl. Bramy Wolińskiej 1).

PORZĄDEK OBRAD RADY

 1. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Posiedzenia Rady,
 2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
 3. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne), 
 5. Przedstawienie informacji Zarządu o przyznaniu pomocy przez Instytucje Wdrażające na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady,
 6. Zapoznanie się z wnioskami będącymi przedmiotem posiedzenia,
 7. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 12. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla” Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do finansowania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 17. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 21. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 22. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 23. Zamknięcie Posiedzenia Rady przez Przewodniczącego.

W przypadku wystapienia odwołań od wyników oceny – Odwoławcze Posiedzenie Rady zaplanowano na 24.09.2014 r. na godz. 14.00 w biurze LGD (p. Bramy Wolińskiej 1).

Odwołania należy składać w biurze Stowarzyszenia w terminie  terminie 7 dni  kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o wynikach oceny operacji, lecz nie później niż do 25 dnia od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy.

W tym samym terminie Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu w siedzibie LGD (pl. Bramy Wolińskiej 1, Goleniów) do kart oceny operacji. Prawo do odwołania przysługuje tylko jeden raz.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji wniesiony po upływie 7 dni kalendarzowych, będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Więcej wiadomości