Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

gru 20, 2016 w Aktualności, Nabory, Ogłoszenia o naborach
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

ok-loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór nr: LGD-SZANSE/II/2017/K

Termin składania wniosków: od 04 stycznia 2017 r. do 18 stycznia 2017 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Brama Wolińska, Plac Bramy Wolińskiej, 72-100 Goleniów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu (w dwóch egzemplarzach).

Forma wsparcia: refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych.

Zakres tematyczny operacji: budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Warunki udzielania wsparcia: wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być tylko jednostki sektora finansów publicznych.

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 37,5% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z kryteriami wyboru operacji

Limit dostępnych środków: 1 023 044,00 (słownie: milion dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści cztery złotych).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wnioskiem o płatność, wzorem umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego: www.szansebezdrozy.pl w sekcji „Nabory wniosków” – zakładka „Ogłoszenia o naborach”.

Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju oraz umowa ramowa.

Warunki udzielenia wsparcia zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 roku (z  późniejszymi zmianami).

Informacje na temat naborów udzielane są w biurze LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego Pytania można również kierować na adres e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl lub telefonicznie: 48 91 461 25 84, 48 504 062 884.

Załączniki:
1. Kryteria wyboru operacji (pdf)
2. Umowa o przyznaniu pomocy (pdf)
3. Załącznik numer 1 do umowy o przyznanie pomocy (pdf)
4. Załącznik numer 2 do umowy o przyznanie pomocy (pdf)
5. Załącznik numer 3 do umowy o przyznanie pomocy (pdf)
6. Załącznik numer 4 do umowy o przyznanie pomocy (pdf)
7. Załącznik numer 5a do umowy o przyznanie pomocy (pdf)
8. Załącznik numer 5 do umowy o przyznanie pomocy (pdf)
9. Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx)
10. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)
11. Wniosek o płatność (xlsx)
12. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf)
13. Oświadczenie o udostępnieniu danych dotyczących wniosku przez Instytucje wdrażającą (docx)

Więcej wiadomości