Nabór wniosków o powierzenie grantu

lut 1, 2017 w Aktualności, Nabory, Ogłoszenia o naborach
Nabór wniosków o powierzenie grantu

ok-loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza do składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór nr: LGD-SZANSE/III/2017/G

Termin składania wniosków: od 15 lutego 2017 r. do 1 marca 2017 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Brama Wolińska, Plac Bramy Wolińskiej, 72-100 Goleniów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

Forma składania wniosków: Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu (dwa egzemplarze w formie papierowej + dwie płyty CD/DVD z wersją elektroniczną wniosku).

Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:
Cel ogólny 1.0: Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności
Cel szczegółowy 1.1: Wzmocnienie i rozwój kapitału społecznego na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1: Realizacja  działań  społecznych,  integrujących,  aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych dla lokalnej społeczności
Wskaźnik produktu: Liczba szkoleń, warsztatów i innych działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych
Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników szkoleń, warsztatów i innych działań w tym liczba osób z grup defaworyzowanej

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia na dofinansowanie wniosków o powierzenie grantu: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: szkolenia, warsztaty i inne działania społeczne, integrujące, aktywizujące, edukacyjne i kulturalne dla lokalnej społeczności

Forma wsparcia, informacje o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:

 • wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 tys. zł i nie wyższa niż 50 tys. zł,
 • dofinansowanie max. 99% kosztów kwalifikowanych,
 • premia wypłacana jest po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy LGD a grantobiorcą na podstawie tabeli kosztów załączonej do wniosku w dwóch transzach:
  – 70% kwoty przyznanej pomocy, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, na wniosek grantobiorcy
  – nie więcej niż 30% przyznanej pomocy, jeżeli operacja została zrealizowana, skontrolowana,
  a wszystkie niezbędne dokumenty przekazane wraz ze sprawozdaniem do Biura LGD.

Warunki udzielania wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu przez wnioskodawcę uprawnionego do otrzymania wsparcia
 • realizacja przez grantobiorców zadań w ramach czasowych podanych w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

Wnioskodawcą może być:
1) osoba fizyczna, jeżeli: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR
2) osoba prawna, z wyłączaniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 50% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z kryteriami wyboru grantobiorców.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji ocenionych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do Biura. Jeżeli wnioski zostały złożone w tym samym dniu, o miejscu na liście decyduje godzina złożenia wniosku.

Określenie ram czasowych realizacji projektów przez grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego:
sierpień 2017r. – styczeń 2018r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz wzory dokumentów aplikacyjnych (formularze wniosku o powierzenie grantu, wniosek o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu, a także wzór sprawozdania z realizacji zadania) dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego: www.szansebezdrozy.pl w sekcji „Nabory wniosków” – zakładka „Ogłoszenia o naborach”.

Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju oraz umowa ramowa.

Warunki udzielenia wsparcia zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 roku (z  późniejszymi zmianami).

Informacje na temat naborów udzielane są w biurze LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego Pytania można również kierować na adres e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl lub telefonicznie: 48 91 461 25 84, 48 504 062 884.


Załączniki:
1. Wniosek o powierzenie grantu z zestawieniem rzeczowo-finansowym (xls)
2. Umowa o powierzenie grantu (doc)
3. Wniosek o rozliczenie grantu (xls)
4. Sprawozdanie z realizacji grantu (doc)
5. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR w tym procedury związane z realizacją projektów grantowych wraz z załącznikami (pdf)
6. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (pdf)
7. Załącznik zgodności grantu z celami i wskaźnikami LSR (załącznik 2a)
8. Karta oceny wstępnej (doc)
9. Karta oceny formalnej wniosków zgłoszonych do konkursu grantowego (doc)
10. Karta oceny merytorycznej (doc)
11. Karta zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (xls)
12. Karta zgodności z LSR (doc)

Więcej wiadomości