Nabór na stanowisko p.o. Dyrektora Biura LGD i specjalisty do spraw projektów

paź 18, 2016 w Aktualności, Praca w LGD
Nabór na stanowisko p.o. Dyrektora Biura LGD i specjalisty do spraw projektów

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza nabór na stanowisko: p.o. Dyrektora Biura LGD i specjalisty do spraw projektów.

Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów na stanowisko:

do 25 października 2016 r. do godz. 15.30 w biurze Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego; ul. Plac Bramy Wolińskiej 1 (Brama Wolińska, IV piętro); 72-100 Goleniów.

Stanowisko: p.o. Dyrektora Biura LGD i specjalista do spraw projektów

Wymagania wobec kandydata:

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów, w tym w realizacji PROW 2007-13,
 • znajomość Leadera, PROW w nowym okresie programowania na lata 2014-20 oraz innych programów,
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich,
 • kompetencje pracownika administracyjno – biurowego (doświadczenie w pracach biurowych),
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych organizacją pracy biura,
 • wiedza i doświadczenie aplikowania o środki z Unii Europejskiej,
 • biegła obsługa komputera i Internetu,
 • komunikatywność, chęć samokształcenia, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • miejsce zamieszkania na obszarze LGD,
 • prawo jazdy kat. B.

WYMAGANIA DODATKOWE:

znajomość języka obcego

ZADANIA:

 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,
 • realizacja zadań określonych przez Zarząd,
 • prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
 • prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
 • nadzór i weryfikacja nad płynnością finansową oraz zasadnością wydatków i przebiegiem realizacji działań Stowarzyszenia,
 • nadzór i weryfikacja nad przygotowywaniem i złożeniem wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz nad prawidłowością realizacji projektów PROW,
 • nadzór i weryfikacja nad przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej projektów PROW zgodnie z warunkami umów o przyznanie pomocy finansowej oraz nadzór nad rozliczeniem uzyskanego przez LGD dofinansowania i składanie wniosków o płatność,
 • nadzór i weryfikacja nad gromadzeniem i udostępnianiem informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,
 • nadzór i weryfikacja nad wdrażaniem projektów współpracy,
 • współpraca z pracownikami biura, planowanie, koordynacja oraz kontrola pracy Biura,
 • nadzór i weryfikacja nad opracowywaniem projektów zmian w statucie, regulaminach organizacyjnych LGD,
 • nadzór i weryfikacja nad wdrażaniem i realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • nadzór i weryfikacja nad realizacją budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju i planowanymi naborami w ramach tego budżetu,
 • wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrole oraz udzielanie kontrolującemu i władzom Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,
 • współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia,
 • koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR (umowa ramowa – aneksy, zmiany rozporządzeń),
 • współpracę z pracownikami Biura i udzielanie im w miarę możności pomocy fachowej,
 • prowadzenie procesu naboru pracowników,
 • nadzór i weryfikacja nad przygotowywaniem materiałów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz posiedzenia Zarządu i Rady LGD,
 • nadzór i weryfikacja nad sporządzaniem protokołów i uchwał podjętych przez organy Stowarzyszenia,
 • nadzór i weryfikacja nad prowadzeniem dokumentacji członkowskiej,
 • nadzór i weryfikacja nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura,
 • nadzór i weryfikacja nad realizacją strategii promocyjnej projektów realizowanych przez Stowarzyszenie
 • udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 • utrzymywanie kontaktu z członkami Stowarzyszenia,
 • inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
 • nadzór i weryfikacja nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji i naprawy,
 • nadzór i weryfikacja nad prawidłowym obiegiem dokumentów, w tym dokumentów finansowo – księgowych,
 • nadzór i weryfikacja nad procesem naborowym w zakresie wszystkich działań realizowanych w ramach LSR,
 • nadzór i weryfikacja nad przygotowaniem naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 • nadzór i weryfikacja nad organizacją oraz wsparciem merytorycznym pracy Rady LGD,
 • świadczenie bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów
 • nadzór i weryfikacja nad dokumentacją kadrową pracowników biura
 • nadzór i weryfikacja nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentów związanych z obsługą wniosków beneficjentów
 • organizacja praktyk i stażów
 • koordynowanie prac związanych z realizacją projektów własnych,
 • przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów składanych w ramach projektów grantowych i własnych,
 • świadczenie bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów,
 • gromadzenie dokumentacji,
 • prace zlecone przez zarząd.

Warunki zatrudnienia:

umowa o pracę

wymiar czasu pracy – pełen etat

Kandydaci są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. dokumenty poświadczające staż pracy (jeżeli posiada),
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o znajomości przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Etapy konkursu:

 1. złożenie dokumentów przez kandydata,
 2. weryfikacja oferty pisemnej,
 3. rozmowy kwalifikacyjne,
 4. ogłoszenie wyników.

 

Więcej wiadomości