Konkursy zewnętrzne

sie 16, 2016 w Aktualności
Konkursy zewnętrzne

NABORY, NABORY…

NOWOŚĆ! Kuratorium Oświaty www

NOWOŚĆ! Fundusze na edukację www

NOWOŚĆ! Granty od Fundacji Korporacyjnych  www

Kalendarz konkursów ngo.pl

Wykaz dotacji z ambasad www

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

 1. CZAS UCIEKA! Na stronie efs.men.gov.pl Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazało się ogłoszenie o konkursie dotyczącym zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin naboru wniosków od 30 czerwca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r. Więcej na www

 1. CZAS UCIEKA! Od 19 maja do 19 sierpnia 2016 r. trwa nabór w tamach II osi priorytetowej Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Można aplikować o środki na projekty z zakresu integracji mieszkańców i współpracy administracji. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www
 1. CZAS UCIEKA! Konkurs POWER 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych. Nabór do 08.2016 r. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z polskimi partnerami organizuje różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji.  Wnioski o współpracę z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce przy organizacji projektów (konferencji, seminariów, warsztatów) powinny być złożone do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt, lub z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy. Więcej na www

11.   CZAS UCIEKA!  Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w „Konkursie dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące Funduszy Europejskich”. Wnioski można składać do 17 sierpnia 2016 r. Więcej na www

12.   NOWOŚĆ! Wojewoda Zachodniopomorski ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 r. – II EDYCJA. Termin składania ofert mija 23 sierpnia 2016 r. Więcej na www

13.   NOWOŚĆ!  Nabór wniosków na 2017 rok do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Termin składania ofert mija 16 października  2016 r. Więcej na www

14.   NOWOŚĆ! Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER – ogłosiła konkurs pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa (nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16). Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.efs.kprm.gov.pl , a także www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://sowa.efs.gov.pl

15.   NOWOŚĆ! NOWY NABÓR DO PROGRAMU mikrogranTY! W sierpniu ruszył ostatni w tym roku nabór do programu mikrogranTY. Do zgarnięcia jest 2000 zł brutto na inicjatywę realizowaną na terenie miasta Szczecin! Poszukiwani są wszyscy z pomysłami na kulturalne działania z sąsiadami. Udział mogą wziąć wszyscy, którzy we współpracy z lokalną społecznością czy wspólnotą mieszkaniową przeobrażą kamienicę, blok, dom wielorodzinny w otwartą na wszystkich przestrzeń kultury. Nabór potrwa od 1 do 31 sierpnia br. Więcej na www

 1. NOWOŚĆ! Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 19 sierpnia 2016 roku. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłasiło konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16 mający na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nabór od 01.09 do 30.09.2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. Nabór od 26.08.2016 do 13.09.2016 Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! POWER 4.1 Innowacje społeczne (obligacje społeczne). Stworzenie koncepcji nowego mechanizmu finansowania usług społecznych w Polsce z wykorzystaniem obligacji społecznych – czyli opracowanie gotowego do testowania modelu wdrażania obligacji społecznych oraz zawiązanie partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu w kolejnym konkursie. Nabór od 20.09.2016 do 31.10.2016 Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! POWER 4.1 Innowacje społeczne (akcelerator obligacji społecznych). Konkurs na opracowanie koncepcji akceleratora obligacji społecznych i jej przetestowanie oraz zbudowanie potencjału do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicji na rzecz ich realizacji. Nabór od 20.09.2016 do 31.10.2016 Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! W dniach 29 sierpnia – 30 listopada 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Konkurs POWER 2.19. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWER.02.19.00-IZ.00-00-004/16 na podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wyrobów budowlanych, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Wnioski przyjmowane będą od 1 września do 30 września 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Granty na realizację działań promujących aktywność fizyczną. Środki przeznaczone na realizację tego programu obejmują działania na rzecz promocji aktywności fizycznej (dokładnie: health-enhancing physical activity – HEPA) wśród uchodźców na poziomie polityki unijnej i krajowej – a w szczególności promocję szerszego dostępu do możliwości uprawiania sportu i podejmowania aktywności fizycznej. Termin zgłoszeń: 9 września 2016 r. Więcej na www
 1. Otwarcie „naboru specjalnego” dla Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Więcej na www Nabór wniosków jest stały.

25.   Narodowy Bank Polski wspiera projekty z zakresu edukacji ekonomicznej, których grupami docelowymi są osoby wykluczone ekonomicznie, nauczyciele, dzieci i młodzież czy młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy. Obszary tematyczne powinny dotyczyć zarządzania przedsiębiorstwem, strefy euro czy kształtowania przedsiębiorczości. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, konferencje. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby prawne jak i jednostki organizacyjne takie jak szkoły, ośrodki kultury, centra aktywizacji. Nabór wniosków jest stały. Więcej na www

 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji” w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER. Termin składania wniosków to 16 – 31 sierpnia 2016 r. Więcej na www

27.   Ambasada Szwecji w Polsce inicjuje i realizuje projekty mające na celu promowanie szwedzkiej kultury oraz kształtowanie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Ambasada wspiera projekty i działania instytucji i organizacji, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat Szwecji, informowanie o Szwecji, wzbudzanie zainteresowania krajem i wzmacnianie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Dofinansowanie i patronat otrzymają wybrane projekty. Nie obowiązuje termin składania wniosków – przewidywany czas rozpatrzenia aplikacji wynosi 2 miesiące. Więcej na www

 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Promowanie Różnorodności Kulturowej i Artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej – Część „A” na wizyty studyjne. Nabór projektów odbywa się od 6 lipca 2016 do czasu wyczerpania puli. Więcej na www
 1. NESsT zaprasza przedsiębiorstwa społeczne, które przygotowują osoby młode i kobiety do pracy w branży BPO/IT do aplikowania. Wybrane z nich otrzymają wsparcie doradcze i mentoringowe ekspertów NESsT oraz po 25 000 dolarów na rozwój biznesu społecznego. Nabór aplikacji trwa do 31 sierpnia br. Więcej na www
 1. Trwa konkurs Fundacji BGK „Na dobry początek”. Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r. Więcej na www

31.   Konkurs w POWER: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej – działania rzecznicze i doradcze. Od 26 sierpnia do 13 września 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16 ogłaszanym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Więcej na www

 1. Konkurs POWER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym- od 25.07.2016 do 16.09.2016 Więcej na www
 1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Działaniu 3.1 PO WER w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej – konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 NABÓR od 25 lipca do 16 września 2016 r. Więcej na www
 1. Komisja Europejska ogłosiła harmonogram naboru projektów w Programie LIFE w 2016 r. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.” Więcej informacji na www Program LIFE: Terminy naborów w 2016 r. do 26.09.2016
 1. Konkurs NFOSiGW w zakresie „Edukacji ekologicznej” na organizację konferencji. Termin naboru wniosków od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www

36.   Kulczyk Foundation Ruszyła kolejna edycja programu – wnioski można składać do 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji Wspierane będą projekty infrastrukturalne służące otoczeniu.  Głównym celem działań musi być trwałe zagospodarowanie przestrzeni i nadanie jej cech funkcjonalnych, które zapoczątkują pozytywne przeobrażenia społeczne. Dofinansowanie może być przyznane między innymi stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom kultury. Więcej na www

Więcej wiadomości