Konkursy i nabory

maj 25, 2016 w Aktualności
Konkursy i nabory

PRAWO

Od 20 maja br. obowiązują nas nowe przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Więcej o zmianach na www

WAŻNE! ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
UWAGA! Rozpoczął się nabór kandydatów organizacji pozarządowych do ZRDPP na lata 2016-2019 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął procedurę wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016-2019 (III kadencja). Termin zgłaszania kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa 13 czerwca 2016 r. Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się na www

SPOTKANIA

Zbliżają się  XV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami„. Wydział Współpracy Społecznej UM WZ też tam będzie. Zapraszamy na stoisko nr 81.

AKCJE

Akcja „Za starość naszą i waszą!” Rozmawiajmy o Konwencji o prawach osób starszych. Z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, który miał miejsce 29 kwietnia br. , dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, zaprosił środowiska seniorskie, akademickie i samorządowe do wspólnej akcji pod hasłem “Za starość naszą i waszą!”, której celem jest rozpoczęcie i przeprowadzenie szerokiej debaty na temat planowanej Konwencji o prawach osób starszych. Prace nad Konwencją prowadzone są na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więcej na www

ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKTACH

1) Polityki publiczne europejskiej jakości. Stowarzyszenie ESWIP wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Nabór według harmonogramu trwa do 31.05, 30.06, 29.07 i 31.08. Więcej na www

 • Fundacja Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo z Koszalina zaprasza zachodniopomorskie samorządy do uczestnictwa projekcie pt. „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”. Jest to przedsięwzięcie, które stworzy szansę partnerskiej współpracy samorządów i mieszkańców wspólnot przy realizacji zadań własnych gmin oraz upowszechni idee partycypacji i włączania mieszkańców w identyfikowanie i rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności. Termin na zgłaszanie się samorządów mija 31 maja 2016 r. Więcej informacji na www

KONKURSY…

 1. CZAS UCIEKA! Chcesz wyróżnić swój samorząd za współpracę? Jest ku temu okazja. Jeszcze do 31 maja 2016 r. czekamy na zgłoszenia do Konkursu Marszałka Województwa ZachodniopomorskiegoSamorządowy Lider Współpracy z NGO 2016”. Zgłoszenia podpisuje i samorząd i organizacja pozarządowa.  Szczegóły konkursu, w tym regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest tutaj i tutaj.
 1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów zachodniopomorskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach zadania publicznego „OBYWATEL-TO JA!” współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.  Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna) o tym, jak dzieci i młodzież postrzegają siebie jako obywatela obecnie lub w przyszłości wraz z krótkim opisem, kim według nich jest obywatel i jaka rolę pełni w społeczeństwie. Nabór prac na konkurs trwa do 15 czerwca 2016 r.
  Więcej o projekcie na www
 1. Trwa zgłaszanie kandydatur do Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2016 oraz Konkursu Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2016. Termin upływa 15 czerwca 2016 r. Więcej informacji na www
 1. Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych. Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza organizacje społecznych, nieformalne grupy, pracodawców i samorządy terytorialne oraz inne instytucji realizujące programy na rzecz osób starszych do udziału w drugiej edycji konkursu. Termin zgłaszania dobrych praktyk mija  30 czerwca. Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www

NABORY, NABORY…

Kalendarz konkursów ngo.pl

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

Konkursy Miasta Szczecin www

 1. Trwa konkurs grantowy „Po stronie natury„. Termin nadsyłania wniosków mija 31 maja 2016 r. Więcej na www
 1. Fundacja Auchan na Rzecz Młodzieży zaprasza stowarzyszenia i fundacje działające w Polsce do udziału w Jubileuszowym Konkursie Grantowym i składania projektów na rzecz edukacji, integracji społecznej i zdrowia, adresowanych do dzieci i młodych ludzi w wieku 5-25 lat. Nabór trwa do 31 maja br. Więcej na www
 1. Konkursy w POWER na Innowacja społeczne: Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – nabór od 18.05.2016 do 01.06.2016 Więcej na www
 1. Cykliczny nabór inicjatyw edukacyjnych: W okresie do 1 czerwca Narodowy Bank Polski prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku. Więcej na www
 1. Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w programie grantowym „Bezpieczne dzieciństwo”. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 3 czerwca 2016 roku. Więcej na www
 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs „Edukacja globalna 2016”. Nabór do 6 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Konkurs Instytutu Pamięci Narodowej na pozyskiwanie, weryfikację i scalanie informacji celem uzupełnienia komputerowej imiennej bazy danych obywateli państwa polskiego poddanych represjom pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945. Nabór do 6 czerwca br. Więcej na www
 1. Konkursy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza – seminaria na temat pogłębienia patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości” i „Śladami Żołnierzy Wyklętych – wyjazdy naukowe ukierunkowane na zdobywanie i poszerzanie wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym w latach 1945-1963”. Nabór kończy się 7 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/16 na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Typ projektu: Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia. Termin naboru wniosków od 1 do 9 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku pn. ,,Aktywizacja sportowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – Zachodniopomorski Talent”. Termin mija 10 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła uzupełniające otwarte konkursy ofert w Programie „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 10 czerwca 2016 r. Więcej na www

 1. Fundacja PZU prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne: „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” – nabór do 06.2016; „Z PZU po lekcjach” – nabór do 30.06.2016; „PZU z kulturą – nabór do 21.06.2016”. Więcej na www
 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło Program „Kultura Cyfrowa”, w ramach którego można starać się o dofinansowanie zadań polegających na udostępnianiu i ponownym wykorzystywaniu cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych w szczególności do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Nabór do 15 czerwca br. Więcej na www
 1. Konkurs POWER 2.9. Rozwój ekonomii społecznej. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. Nabór do 17 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk rozpocznie się
  9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych. Więcej na https://southbaltic.eu/welcome i na http://www.ewt.wzp.pl/ Za pl
 1. Konkursy w POWER na Innowacja społeczne: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych – od 25.05.2016 do 20.06.2016 Więcej na www
 1. Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) do 23 czerwca br. (do godziny  18). Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Więcej na www i na www
 1. Konkurs POWER 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Na przeszkolenie pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Konkurs POWER 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu dokonanie analizy realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem zaleceń, rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Ostatnia szansa na fundusze norweskie i EOG z perspektywy 2009-2014! Konkurs Ministerstwa Zdrowia – operatora programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Rozpoczął się nabór wniosków w I z dwóch planowanych na ten rok edycji konkursu grantowego Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 000 zł, pula 100 tys. na edycję. I nabór kończy się 30 czerwca, II startuje 1 lipca i potrwa do 31 grudnia. Więcej na stronie
 1. Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r. Więcej na stronie
 1. NOWOŚĆ! Konkurs dotacyjny Fundacji Batorego dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną. Nabór do 15 lipca 2016. Więcej na www
 1. Konkurs PO IiŚ 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – nabór do 07.2016 – mogą tu aplikować pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www
 1. Konkurs POWER 4.2 na „Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych”. Nabór do 07.2016 r. Więcej na www
 1. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Nabór trwa do 16 sierpnia 2016 roku do godziny 16:15. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Konkurs NFOSiGW w zakresie „Edukacji ekologicznej” na organizację konferencji. Termin naboru wniosków – od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www

KOMISJE KONKURSOWE…

Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. Termin mija 2 czerwca 2016 r. Więcej na stronie

HARMONOGRAMY…

 • Programu Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogram dostępny jest tutaj
 • Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

POMOCNE…

 • serwis fundusze: – zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom
 • serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)
 • Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl – podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze
 • Punkty Informacyjno – doradcze – szczegóły na www

Więcej wiadomości