Konkurs PO WER

wrz 3, 2015 w Aktualności, Konkursy - inne

MPiPS ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 28.09.2015 r. do dnia 12.10.2015 r.
Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 służy realizacji Gwarancji dla młodzieży poprzez zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Poprzez realizację konkursu w celu zwiększenia zakresu i trafności ww. oferty aktywizacyjnej wypracowane zostaną rekomendacje przez powołane w projektach partnerstwa. W konkursie założono dofinansowanie działalności jednego partnerstwa z każdego województwa i wypracowanie przez każde partnerstwo co najmniej jednego zestawu rekomendacji. Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty: jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej  partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 000 000 PLN. Więcej informacji na stronie http://www.mpips.gov.pl

Więcej wiadomości