Konkurs na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

mar 15, 2022 w Aktualności, Praca w LGD
Konkurs na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. obsługi Rady i projektów.

Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
4) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Dane identyfikacyjne pracodawcy:
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
ul. Słowackiego 1,
72 – 100 Goleniów,
NIP 856 176 42 13,
REGON 320178530
tel. 504 062 884,
adres e-mail : biuro@szansebezdrozy.pl

Stanowisko pracy, warunki zatrudnienia:
Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
w wymiarze 1 pełny etat na podstawie umowy o pracę.

Planowany zakres czynności wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie szkoleń i doradztwa dla beneficjentów w zakresie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania na operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD,
• przygotowywanie materiałów i obsługa administracyjna Rady LGD, sporządzanie projektów uchwał w sprawie wyboru operacji wybieranych przez organ decyzyjny a następnie przekładanych do weryfikacji do SW,
• informowanie i ogłaszanie naborów w ramach projektów konkursowych i grantowych,
• obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach projektów konkursowych i grantowych – przyjmowanie wniosków, weryfikacja, przygotowywanie umów z beneficjentami,
• przekazywanie środków pieniężnych dla beneficjentów projektów konkursowych i grantowych – współpraca w tym zakresie z księgową,
• kontrola i monitoring projektów konkursowych i grantowych realizowanych przez beneficjenta,
• przyjęcie, weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdań merytorycznych i finansowych po zrealizowaniu przez beneficjenta projektu grantowego,
• obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR,
• przygotowywanie ocen, sprawozdań i informacji związanych z wdrażaniem LSR,
• monitoring realizacji działań, realizacji wskaźników, między innymi w celu aktualizacji LSR,
• sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją operacji,
• przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie LSR,
• przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach działań związanych z realizacją LSR,
• prowadzenie sprawozdawczości, w tym rejestru konsultacji udzielanych przez pracowników biura i animatora,
• wspieranie merytorycznie animatorów społeczności lokalnej,
• stała współpraca z animatorem, zbieranie sprawozdań i przygotowywanie miesięcznych zestawień oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z pracy animatora,
• monitoring i ewaluacja wskaźników realizacji projektów wnioskodawców,
• przygotowywanie dokumentacji do aneksowania LSR związanych z budżetem i wdrażaniem LSR,
• poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
• świadczenie bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów,
• gromadzenie dokumentacji,
• prace zlecone przez zarząd lub dyrektora.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
• zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,
• biegła obsługa komputera i Internetu,
• znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej,
• kompetencje pracownika administracyjno – biurowego (doświadczenie w pracach biurowych),
• doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów,
• komunikatywność, chęć samokształcenia, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:
• ukończone kursy związane z projektowaniem i zarządzaniem projektem,
• znajomość Leadera, PROW w okresie programowania na lata 2014-2020,
• miejsce zamieszkania na obszarze LGD,
• prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
• znajomość języka obcego

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5) dokumenty poświadczające staż pracy (jeżeli posiada),
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7) oświadczenie o znajomości przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/We (RODO).

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w biurze LGD pod adresem:
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
ul. Plac Bramy Wolińskiej 1 (Brama Wolińska, IV piętro)
72-100 Goleniów
w terminie do 25 marca 2022r. do godz. 12.00

Na kopercie prosimy umieścić dopisek: „Dotyczy konkursu na stanowisko Specjalista ds. obsługi Rady i projektów w Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego”.

Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie dostępna na stronie www.szansebezdrozy.pl.

Etapy konkursu:
1) złożenie dokumentów przez kandydata,
2) weryfikacja oferty pisemnej,
3) rozmowy kwalifikacyjne,
4) ogłoszenie wyników.

Więcej wiadomości