Konkursy dla NGO i nie tylko

lip 29, 2016 w Aktualności
Konkursy dla NGO i nie tylko

ZACHODNIOPOMORSKI KONWENT NGO

W dniach 16-18 września w Szczecinie odbędzie się Zachodniopomorski Konwent NGO. Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach i panelach dyskusyjnych o tematyce związanej z  działaniami organizacji, możliwości rozwoju i współpracy z pozostałymi sektorami, społecznością lokalną, angażowaniu społeczności w działanie, inicjowanie rozwoju współpracy na najniższym poziomie, wzmacniania inicjatyw społecznych i budowania partnerstw lokalnych. Szczegóły niebawem!

NABÓR EKSPERTÓW

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert, które będą składane w ramach kolejnych konkursów FIO. Termin mija 9 sierpnia br. Szczegóły na www

KONKURSY

CZAS UCIEKA! Ruszyła druga edycja wojewódzkiego Konkursu „Lady D.” im. Krystyny Bochenek („Lady D.” od Lady Disabled, czyli Damy Niepełnosprawne). Celem konkursu jest w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa zachodniopomorskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 lipca 2016 r. Więcej informacji na www

NOWOŚC! Konkurs na reportaże o pracoholizmie i seksoholizmie. Po raz drugi Fundacja Inspiratornia ogłasza konkurs dla dziennikarzy, którego tematem są uzależnienia od czynności. W ramach działań konkursowych, Fundacja Inspiratornia prowadzi przede wszystkim nabór prac konkursowych oraz wspiera dziennikarzy, zarówno wiedzą jak i pomocą, w dotarciu do ekspertów oraz bohaterów reportaży. Na konkurs można przesyłać prace, które powstały i ukazały się między 01.10.2015 r. a 30.09.2016 r. By zgłosić się do konkursu należy wypełnić formularz, który znajduje się obok i razem z nim przesłać zgłoszony materiał na adres fundacja.inspiratornia@gmail.com do dnia 30 września 2016 r.

KONSULTACJE

CZAS UCIEKA! Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna prace nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych i w związku z tym zwraca się z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących obowiązujących regulacji wraz z ich uzasadnieniem do dnia 29 lipca 2016 r. Więcej na www

NOWOŚĆ! Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ).Termin zgłaszani uwag mija 8 sierpnia 2016 r. Więcej na www

PFRON konsultuje! We współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiono szerokie konsultacje społeczne, które pozwolą na wypracowanie efektywnego otoczenia prawnego dla wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Konsultacje potrwają do 15 września 2016 roku. Więcej na www

konsultacje.ngo.pl – najaktualniejsze informacje o procesach konsultacyjnych

AKCJE

WAŻNE! Nie jeżdżę po alkoholu! – trwa kampania informacyjna Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. Więcej na www

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ przypomina o inicjatywie „Zakup Prospołeczny„. Więcej na www

Zostań Siłaczem Społecznym! Akcja angażowania się w przeciwdziałanie wykluczeniu ludzi uboższych, gorzej wykształconych, samotnych i wsparcia wszystkich tych, którzy tego potrzebują. Więcej o akcji na www

WYPROMUJ SWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ! Witryna Wiejska zaprasza do udziału w letnim projekcie „Polska Nieznana”. Pokaż swoją okolicę, opowiedz o niej, zaproś turystów. Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy: pchrzanowski@ww.org.pl Więcej na www

DZIAŁANIA

Fundacja Rozwoju Wolontariatu zaprasza wszystkich studentów do przeżycia ciekawej przygody. W ramach ogólnopolskiego programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” proponują wyjazd na projekt wakacyjny, w czasie którego można zrealizować zajęcia z dziećmi w wybranym przez Was miejscu w Polsce. Zobacz, jak to działa. Więcej na www

Szczeciński Program Aktywizacji Zawodowej to wspólny projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie bazujący na dobrych praktykach wypracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku i Gdańskie Centrum Wolontariatu. Głównym celem programu jest zachęcenie osób nieaktywnych zawodowo do wyjścia z domu, umożliwienie im poznania specyfiki pracy i działania organizacji pozarządowych, przekazanie nowej wiedzy i umiejętności mogących podnieść ich konkurencyjność na rynku pracy. Więcej informacji uzyskacie w siedzibie naszego Stowarzyszenia, pod nr telefonu 91 450 11 46 lub adresem e-mail: biuro@polites.org.pl  oraz na www

Stypendium dla uzdolnionych dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Od 2016 r. Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” przyznaje stypendium im. Hesia Gumprichta uzdolnionym dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Fundusz założycielski stypendium przekazała fundacji Hanna Gumpricht, by uczcić pamięć swojego brata, który zginął jako 11-letni chłopiec wywieziony przez Niemców z łódzkiego getta. Stypendium przyznawane jest raz w roku zgodnie z regulaminem. Więcej na www 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www

NABORY, NABORY…

Kalendarz konkursów ngo.pl

Wykaz dotacji z ambasad www

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

Konkursy Miasta Szczecin www

 1. CZAS UCIEKA! Konkurs POWER Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tysięcy ludności – od 01.07.2016 do 01.08.2016 Więcej na www

2.       NOWOŚĆ! Dotacje podmiotowe: Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Do 16 sierpnia 2016 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji podmiotowych na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Więcej na www

3.       NOWOŚĆ! Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził procedury realizacji „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”. Wnioski należy składać do 16 sierpnia 2016 r. Więcej na www

4.       NOWOŚĆ! Konkurs w POWER: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej – działania rzecznicze i doradcze. Od 26 sierpnia do 13 września 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16 ogłaszanym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Więcej na www

5.       NOWOŚĆ!  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Oferty konkursowe można przesyłać do 12 sierpnia 2016 r. Więcej na www

 1. NOWOŚĆ! Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”. Oferty wraz z załącznikami należy składać do 10 sierpnia 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Wnioski konkursowe należy składać do 12 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00. Więcej na www
 1. NOWOŚC! Na stronie www.efs.men.gov.pl Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazało się ogłoszenie o konkursie dotyczącym zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin naboru wniosków od 30 czerwca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Ruszył nabór projektów do programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą się już starać o dofinansowanie swoich projektów profilaktycznych. Ministerstwo przekaże w 2016 roku na ten cel łącznie 3 miliony złotych. Zainteresowane samorządy lub organizacje pozarządowe powinny wysyłać swoje projekty profilaktyczne do właściwych urzędów wojewódzkich. Termin naboru określą poszczególne urzędy wojewódzkie, które z kolei muszą przekazać projekty do MSWiA do 12 sierpnia br. Wojewoda Zachodniopomorski nie podał jeszcze terminu naboru. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła II edycję – Programu Asystent Rodziny na rok 2016. Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego mogą składać zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach w określonych w Programie. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z polskimi partnerami organizuje różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji.  Wnioski o współpracę z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce przy organizacji projektów (konferencji, seminariów, warsztatów) powinny być złożone do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt, lub z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w „Konkursie dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące Funduszy Europejskich”. Wnioski można składać do 17 sierpnia 2016 r. Więcej na www

13.   NOWOŚĆ! Narodowy Bank Polski wspiera projekty z zakresu edukacji ekonomicznej, których grupami docelowymi są osoby wykluczone ekonomicznie, nauczyciele, dzieci i młodzież czy młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy. Obszary tematyczne powinny dotyczyć zarządzania przedsiębiorstwem, strefy euro czy kształtowania przedsiębiorczości. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, konferencje. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby prawne jak i jednostki organizacyjne takie jak szkoły, ośrodki kultury, centra aktywizacji. Nabór wniosków jest stały. Więcej na www

14.   NOWOŚĆ! Ambasada Szwecji w Polsce inicjuje i realizuje projekty mające na celu promowanie szwedzkiej kultury oraz kształtowanie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Ambasada wspiera projekty i działania instytucji i organizacji, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat Szwecji, informowanie o Szwecji, wzbudzanie zainteresowania krajem i wzmacnianie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Dofinansowanie i patronat otrzymają wybrane projekty. Nie obowiązuje termin składania wniosków – przewidywany czas rozpatrzenia aplikacji wynosi 2 miesiące. Więcej na www

15.   NOWOŚĆ! Kulczyk Foundation Ruszyła kolejna edycja programu – wnioski można składać do 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji Wspierane będą projekty infrastrukturalne służące otoczeniu.  Głównym celem działań musi być trwałe zagospodarowanie przestrzeni i nadanie jej cech funkcjonalnych, które zapoczątkują pozytywne przeobrażenia społeczne. Dofinansowanie może być przyznane między innymi stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom kultury. Więcej na www

 1. Otwarcie „naboru specjalnego” dla Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Więcej na www
 1. Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży to nowy program, którego głównym celem jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw. Wnioski przyjmuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji do 5 sierpnia 2016 r. Więcej na www
 1. Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania i zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert mija 8 sierpnia br. Więcej na www
 1. Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dwa moduły. Ministerstwo przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł. Termin upływu zgłoszeń mija 14 sierpnia br. Więcej na www
 1. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Nabór trwa do 16 sierpnia 2016 roku do godziny 16:15. Więcej na www
 1. Od 19 maja do 19 sierpnia 2016 r. trwa nabór w tamach II osi priorytetowej Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Można aplikować o środki na projekty z zakresu integracji mieszkańców i współpracy administracji. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www
 1. Konkurs POWER 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych. Nabór do 08.2016 r. Więcej na www
 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji” w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER. Termin składania wniosków to 16 – 31 sierpnia 2016 r. Więcej na www
 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Promowanie Różnorodności Kulturowej i Artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej – Część „A” na wizyty studyjne. Nabór projektów odbywa się od 6 lipca 2016 do czasu wyczerpania puli. Więcej na www
 1. NESsT zaprasza przedsiębiorstwa społeczne, które przygotowują osoby młode i kobiety do pracy w branży BPO/IT do aplikowania. Wybrane z nich otrzymają wsparcie doradcze i mentoringowe ekspertów NESsT oraz po 25 000 dolarów na rozwój biznesu społecznego. Nabór aplikacji trwa do 31 sierpnia br. Więcej na www
 1. Trwa konkurs Fundacji BGK „Na dobry początek”. Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r. Więcej na www
 1. Konkurs POWER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym- od 25.07.2016 do 16.09.2016 Więcej na www
 1. Komisja Europejska ogłosiła harmonogram naboru projektów w Programie LIFE w 2016 r. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.” Więcej informacji na www Program LIFE: Terminy naborów w 2016 r. do 26.09.2016
 1. Konkurs NFOSiGW w zakresie „Edukacji ekologicznej” na organizację konferencji. Termin naboru wniosków od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www
 1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Działaniu 3.1 PO WER w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej – konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 NABÓR od 25 lipca do 16 września 2016 r. Więcej na www

PUBLIKACJE

NOWOŚĆ! Polecamy uwadze publikację przygotowaną przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – scenariusze lekcji oparte na tekstach reporterskich „Temat lekcji: Wszyscy o wszystkim mało wiemy„. Publikacja dla wszystkich, którzy chcą rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o uchodźstwie, ucieczce z wojny, pomaganiu i współczuciu. Do pobrania

NOWOŚĆ! Polecamy mini poradnik „Po Moc do konsultanta” przygotowany przez Towarzystwo Nasz Dom/ Our Home Association . Mini poradnik został stworzony przez wychowawców domów dziecka podczas zjazdów warsztatowych, aby wspierać wychowawców w pracy w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Więcej na www

NOWOŚĆ! PORADNIK INNOWACYJNOŚCI W TURYSTCE dla przygotowujących oraz oceniających projekty innowacyjne i proinnowacyjne z zakresu turystyki. Więcej na www

Zachęcamy do lektury, która powstała w projekcie „Konsultacje z zasadami”, w którym autorzy, STOCZNIA i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, wspólnie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i urzędnikami z siedmiu miast w Polsce pracowali nad regułami konsultacji. Publikacje można pobrać na www

NOWE ZASADY UDZIELANIA DOTACJI DLA OSP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało dokument „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 r.” Więcej na www

POZARZĄDOWO

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

STOWARZYSZENIE POLITES

SEKTOR 3

http://sektor3.szczecin.pl/

WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

http://www.wolontariat.com.pl/ 

AKADEMIA SENIORA

Zaprasza na wakacyjne zajęcia dla seniorów. Więcej na www

FUNDACJA PARTNERSTWO I TEATRNIEAKTORÓW 

Fundacja zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach. Zaprasza również do współpracy. Więcej informacji na https://www.facebook.com/TeatrNieAktorow/

HARMONOGRAMY…

Programu Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogram dostępny jest tutaj

Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

POMOCNE…

serwis fundusze – zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl – podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

Punkty Informacyjno – doradcze – szczegóły na www

Więcej wiadomości