Animator społeczności lokalnej

mar 5, 2020 w Aktualności, Operacje własne PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu edukację, motywowanie oraz pobudzenie do osobistego zaangażowania mieszkańców obszaru LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa operacji: Animator społeczności lokalnej
Cel operacji: Celem operacji jest edukacja, motywowanie oraz pobudzenie do osobistego zaangażowania mieszkańców obszaru LSR.

Opis operacji: Praca animatora z mieszkańcami obszaru LGD ma za zadanie motywowanie, edukację oraz pobudzenie do organizowania się w celu samodzielnego zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów. Praca ta będzie polegała na wspieraniu i pomocy dla istniejących już grup w społeczności lokalnej i na pomocy w tworzeniu nowych, które będą aktywnie współuczestniczyć w życiu społeczności.

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba uczestniczących w spotkaniach animacyjnych– 428 osoby
Liczba bezpośrednich spotkań animacyjnych w świetlicach z mieszkańcami obszaru LSR – 65 spotkań

Więcej wiadomości