Animator Społeczności Lokalnej

lip 11, 2017 w Aktualności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu edukację, motywowanie oraz pobudzanie do osobistego zaangażowania mieszkańców obszaru LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa operacji: Animator społeczności lokalnej – praca ze społecznością obszaru LSR.
Cel operacji: Celem operacji jest edukacja, motywowanie oraz pobudzanie do osobistego zaangażowania mieszkańców obszaru LRS.

Opis operacji: Praca animatora będzie polegała na tworzeniu i kształtowaniu społeczności, kreatywnego uruchamiania i wyzwalania potencjału ludzi oraz pomocy dla istniejących już grup w społeczności lokalnej a także na pomocy w tworzeniu nowych, które będą aktywnie współuczestniczyć w życiu społeczności. Realizacja operacji przyczyni się do wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru LGD poprzez integracje społeczności lokalnej, która będzie następowała w trakcie spotkań. Kolejnym ważnym aspektem pracy animatora będzie wspieranie aktywności liderów i animatorów lokalnych, którzy już działają na terenie LGD oraz stymulowanie procesów, które będą doprowadzały do motywowania społeczności do działalności społecznej.

Przewidywane wyniki operacji:

Liczba szkoleń – 48 szt.
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach animacyjnych – 400 szt.
Liczba bezpośrednich spotkań animacyjnych w świetlicach zmieszkańcami LSR – 48 szt.

Więcej wiadomości