30.09.2021r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

paź 27, 2021 w Aktualności
30.09.2021r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

W dniu 30 września 2021r. (czwartek), w sali konferencyjnej CAL Goleniów odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków, na którym odbyły się wybory do Rady Stowarzyszenia, w związku ze zmianą reprezentanta Gminy Osina. Na członka Rady wybrano Pana Szymona Pilipczuka. Jednogłośnie przegłosowano podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia.

Po podjęciu uchwały o uzupełnieniu składu Organu Decyzyjnego członkowie organu odeszli na bok w celu ukonstytuowania się. Podjęto uchwałę Rady Stowarzyszenia w sprawie podziału funkcji.

Dalej w trakcie zebrania przedstawione zostały kolejno: sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego za rok 2020, sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2020, ewaluacja za rok 2020, sprawozdanie z prac Rady Stowarzyszenia za 2020r. oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2020. Na koniec uchwalono wysokość stawki członkowskiej dla Gmin na lata 2022-2023.

W ramach wolnych wniosków Pani Prezes Stowarzyszenia Lidia Wyzińska poinformowała obecnych o przeprowadzonym spotkaniu z włodarzami powiatu goleniowskiego, które odbyło się dnia 18.06.2021r. Poruszono wówczas temat obecnej sytuacji LEADERA oraz prognoz na nowy okres programowania.

Pani Monika Matławska poinformowała o bieżących sprawach dotyczących nowego okresu programowania. Dnia 5 sierpnia na Zamku w Szczecinie odbyło się spotkanie z Marszałkiem Geblewiczem i Marszałkiem Kustoszem, w którym uczestniczyli przedstawiciele Federacji LGD Pomorza Zachodniego (Ireneusz Kostka, Monika Kostrzewska, Małgorzata Krysiak, Monika Matławska,) oraz dyrektorzy i pracownicy w Wydziałów RPO i PROW. Efektem spotkania jest informacja i zapewnienie ze strony Marszałka Geblewicza, że województwo zachodniopomorskie pracuje nad tym by w nowej perspektywie móc wdrożyć RLKS w formule wielofunduszowej.

Następnie podczas zebrania omówione zostały wyniki operacji własnej pt. „Animator Społeczności Lokalnej”. Realizacja projektu nie obyła się bez przeszkód, początki ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce były trudne. Konieczne były zmiany planów oraz przesunięcia terminów. Mimo początkowych trudności z wdrożeniem operacji zadanie udało się zrealizować w pełni z sukcesem. Jednym z najważniejszych wniosków po realizacji operacji jest uwzględnienie w nowym okresie programowania grupy defaworyzowanej – dzieci i młodzież. Ta grupa po zdalnym nauczaniu jest wycofana oraz zamknięta i wymaga największej uwagi.

W ramach działania animatora do realizacji zaplanowano 65 spotkań a przeprowadzono 138 spotkań. W całej operacji wzięło udział 938 uczestników (zaplanowanych było 428 uczestników). Pani Prezes przypomniała zebranym, że pandemia pokrzyżowała Stowarzyszeniu inne plany i trzeba było wykreślić z planu działania dwie operacje własne tj. „Zloty Sołtysów” oraz „Chłopską Szkołę Biznesu”. Decyzję o rezygnacji z operacji własnej jakim były Zloty Sołtysów Zarząd podjął z bólem serca. W związku z tym zaproponowano zorganizowanie w listopadzie br. wyjazdu studyjnego dla członków Stowarzyszenia.

W odpowiedzi na pytanie Pana Zbigniewa Łukaszewskiego Pani Prezes poinformowała członków, że minigranty wrócą do realizacji a kierunkiem, w którym Stowarzyszenie powinno pójść będzie większa aktywizacja mieszkańców i NGO – sów zwłaszcza po okresie pandemii.

Na koniec spotkania przedstawiono członkom propozycję tytułu naszego albumu przygotowywanego w ramach obecnie realizowanej przez Stowarzyszenie operacji własnej pt. „Wydawnictwo dotyczące obszaru LSR”. Proponowany tytuł to: „PROWadząc przez powiat goleniowski”. Wszyscy obecni pozytywnie odnieśli się do propozycji i nikt nie zgłosił uwag.

Fotogaleria zebrania:

Więcej wiadomości