23 propozycje konkursów

lut 8, 2016 w Aktualności
23 propozycje konkursów
 1. Termin ucieka! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego trwa otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. Termin składania wniosków upływa z dniem 8 lutego 2016 roku. Więcej na  http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-dla-podmiotow-niepublicznych-na-wsparcie-realizacji-zadan-z-zakresu

 1. Termin ucieka! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego trwa otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. Termin składania wniosków upływa z dniem 8 lutego 2016 roku. Więcej na   http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-dla-podmiotow-niepublicznych-na-powierzenie-realizacji-zadan-z-zakresu
 1. Termin ucieka! Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło dodatkowy nabór wniosków w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 12 lutego 2016 roku. Więcej na https://bip.msit.gov.pl/…/1747,Dodatkowy-nabor-w-konkursie-…
 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2016. Termin składania wniosków mija 15 lutego 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/zabytki-2016-nabor-wnioskow
 1. NOWOŚĆ. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r. Nabór do 19 lutego br. Więcej na: https://bip.msit.gov.pl/…/1753,Otwarty-konkurs-ofert-na-dof…
 1. NOWOŚĆ. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło II konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2016 Nabór ofert do 22 lutego 2016 r. Więcej na
  https://bip.msit.gov.pl/…/1756,II-konkurs-na-dofinansowanie…
 1. Konkursy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w ramach PO IŚ:2.4 PO IiŚ 2014-2020 – 5c – Edukacja społeczności obszarów chronionych oraz 5b – Budowanie potencjału i integracja. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 01.2016 r. do 29.04.2016 r. Więcej na http://poiis.nfosigw.gov.pl/…/ochrona-przyrody-i-edukacja-…/
 1. Urząd Miasta Szczecin. Trwają nabory konkursowe. Szczegóły na http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11257.asp
 1. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło 7 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Najbliższy termin naboru upływa 22 lutego 2016 r. Szczegóły dostępne na http://bip.mon.gov.pl/…/otwart…/aktualne-ogloszenia-1025479/
 1. NOWOŚĆ. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 26 lutego 2016 r Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1896182.html
 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30.000 zł. Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r. Więcej na http://www.mpips.gov.pl/…/og…/pomoc-spoleczna/konkursy-2016/
 1. Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Termin mija z końcem lutego br. więcej na http://www.archiwa.gov.pl/299-konkurs-w-ramach-zadania-publicznego-%E2%80%9Ewspieranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych%E2%80%9D
 1. Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór wniosków w programie współpracy Interreg Polska–Saksonia 2014-2020: oś priorytetowa IV – Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Wnioski można składać w okresie 4 stycznia – 1 marca 2016 r. Więcej na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/4-Wspolpraca-partne…
 1. Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Termin przesyłania projektów to  03.2016r. do 31.03.2016r. Więcej na http://fundacja.bzwbk.pl/2016/01/25/nabor-wnioskow-do-konkursu-bank-dzieciecych-usmiechow/
 1. Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Program „Równać Szanse”! Nabór do 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00. Więcej na http://www.rownacszanse.pl/i266
 1. NOWOŚĆ. Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1896171.html
 1. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło piątą już edycję Otwartego konkursu. Jeśli masz ciekawy pomysł na projekt na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich złóż swój wniosek w V edycji Otwartego konkursu. Najważniejsze jest to, aby projekt przybliżał wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz dawał możliwość pogłębiania wiedzy o historii i kulturze obu narodów. O grant może się starać praktycznie każdy, kto ma pomysł na interesującą inicjatywę! Zapraszamy! Termin składania wniosków: 15 marca  2016 r. Więcej na http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2016.html
 1. NOWOŚĆ. Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów. Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców  21 marca 2016 r. Więcej na http://www.mos.gov.pl/…/25621_ogloszenie_o_naborze_wnioskow…
 1. Nabór wniosków w obszarze bioróżnorodności Funduszu Współpracy Dwustronnej Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wnioski można składać do 21 marca 2016 r. http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1894770.html
 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2016 r. Więcej na http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj-z-viii-osi/nabory-wnioskow
 1. Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci „Zachować pamięć”. Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku.
  http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/#content
 1. NOWOŚĆ. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa nabory na dofinansowanie edukacyjnych projektów środowiskowych. Łączna kwota przeznaczona na konkursy to 25,75 mln zł.
  Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć do NFOŚiGW, w terminie od 29 stycznia do 29 kwietnia 2016 r. Więcej na
  http://www.mos.gov.pl/…/25672_ponad_25_milionow_zlotych_na_…
 1. NOWOŚĆ. Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.
  Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. Więcej na
  https://www.cpe.gov.pl/…/293,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip…

Więcej wiadomości